Ja

Mikaela Malm - socialsekreterare

Vilken utbildning har du?

För jobbet som socialsekreterare krävs det att man är socionom. Det är bra att ha tidigare erfarenhet av att ha jobbat eller haft praktik inom myndighetsutövning men inget krav eftersom vi stöttar upp alla nya medarbetare oavsett bakgrund. När man börjar som ny medarbetare hos oss så får man dels en ärendehandledare som man träffar varje vecka, kontinuerlig grupphandledning både intern och extern samt kollegialt stöd. Som ny på jobbet är det till exempel rutin här att man har en kollega som man går dubbelt med tills man känner sig redo att ta ärenden själv. Stödet kan se olika ut i olika kommuner.

Varför jobbar du med det du gör?

Jag vill bidra till att hjälpa utsatta familjer att få en bra framtid och bidra med en positiv bild av socialtjänsten till samhället. Att stötta med tidiga insatser så barn får bättre förutsättningar i livet. När jag var ny på jobbet här så kände jag mig välkommen och kraven var rimliga och trappades upp utifrån min egen takt i samråd med chef och ärendehandledare. Introduktionen var väldigt bra. Jag har hjälpsamma kollegor och just stödet från dem och handledningen som vi erbjuds gör att man hela tiden utvecklas. Dessutom får vi möjlighet att gå Yrkesresan som är en kompetenshöjande insats som ger oss bättre förutsättningar i arbetet. Utöver det är det en fin kollegial gemenskap hos oss där man peppar och stöttar varandra.

Hur kan en dag se ut?

På utredningsenheten där jag jobbar så utreder vi vilket behov barnet har. Därefter matchar vi behovet med någon typ av socialt stöd som vi erbjuder klienten genom öppna insatser. Det ingår en hel del skrivande och anteckningar under en dag. Man har utredande samtal med klienter, samverkansmöten, så kallade SIP-möten med vård och skola och gör hembesök hos klienter. Vi gör även uppföljningar av insatser, vanligtvis inom ett halvår. Detta för att se om insatsen var rätt eller om vi behöver förändra något. Man avslutar när målet med insatsen är uppnått och därför är det viktigt att målen är mätbara.

Vilka utmaningar finns i jobbet?

För barnet är det viktigt att socialt stöd ges tidigt, innan det gått för långt. Att fånga upp barn och familjer i ett tidigt skede är en utmaning. Många föräldrar vågar inte be om hjälp och vågar heller inte berätta om sina brister i föräldraskapet i ett tidigt skede. Väntar familjen tills det brister kan det ha gått långt utför för barnet eller ungdomen och man behöver mer kostsamma och omfattande insatser. Information som sprider en negativ bild av socialtjänsten via sociala medier där vi själva inte är avsändaren kan späda på rädslan och oron hos föräldrar och barn som medför att de inte vågar vara ärliga be om stöd fast behovet finns. En annan utmaning är att hitta samverkansformer med hem och skola för att nå unga med problematisk skolfrånvaro och fånga upp dem innan de skapar ett normbrytande beteende.

Mikaela Malm

Jag vill bidra till att hjälpa utsatta familjer att få en bra framtid och bidra med en positiv bild av socialtjänsten.

%%#6a762a%%accent-1%%