Länk till startsidan

Bolagen

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. Bolaget producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet.

Miva ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort hushållsavfallet inom kommunen. Dessutom är bolaget en resurs för behandling och förädling av industri-/verksamhetsavfall.

Verksamheten inom dotterbolaget Domsjö Vatten AB består i att producera processvatten för industriellt ändamål till fabriksområdet i Domsjö.

Ordförande: Johannes Nordin (M)
Vice ordförande: Jim Sundelin (S)
VD: John Eriksson

Mivas webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Miva 2024 Pdf, 51.6 kB.
Bolagsordning Miva Pdf, 45.8 kB.
Generellt ägardirekt 2024 Pdf, 62 kB.

AB Övikshem har, som kommunalt bostadsbolag, till uppdrag att bidra till försörjning av bostäder åt alla i Örnsköldsvik. Med ett varierande utbud av bostäder i olika storlekar och prisklasser är det
också den största hyresvärden i kommunen. Övikshem äger och förvaltar ca 3 300 bostäder och ca 200 studentbostäder. Förutom bostäder hyr Övikshem också ut lokaler, garage och p-platser. Bolaget är medlem i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och arbetar oavbrutet med frågor kring miljö, framtid och utveckling.

Ordförande: Lars Olsson (C)
Vice ordförande: Mikael Breilin (S)
VD: Lars Österlund

Övikshems webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Övikshem 2024 Pdf, 51 kB.
Bolagsordning Övikshem Pdf, 59.9 kB.
Generellt ägardirektiv 2024 Pdf, 62 kB.

Övik Energi ABs verksamhet ska tillhandahålla en optimal infrastruktur för energiförsörjning och bredbandsverksamhet. Bolagets verksamhet består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: elhandel och bredband, värme, ånga och kyla samt elnät.

Dotterbolaget Övik Energi Nät AB består av distribuerar el och underhåller elnätet samt ansvarar för gatu- och vägbelysningen inom Örnsköldsviks kommun.

Ordförande: Claes Engström
Vice orförande: Tom Sundelin (S)
VD: Roland Nordin

Övik Energis webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Övik energi 2024 Pdf, 83.1 kB.
Bolagsordning Övik Energi Pdf, 50 kB.
Generellt ägardirektiv 2024 Pdf, 62 kB.

Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB har i uppdrag att äga och förvalta hamnar och depåer samt att sköta reguljär båttrafik till kommunens åretruntbebodda öar i skärgården. I detta ingår att bolaget ansvarar för hamnverksamheten vid Örnsköldsviks Allmänna Hamn, som inkluderar den nyrenoverade hamnen i Köpmanholmen samt att tillgodose och trygga skärgårdsfärjetrafiken mellan Köpmanholmen och Ulvön/Trysunda. Bolaget driver även godsterminalverksamhet.

Del av verksamheten bedrivs genom Örnsköldsviks Hamn och Logistik ABs helägda dotterbolag Oljeberget AB.

Ordförande: Stefan Pettersson (M)
Vice ordförande: Agneta Alenius Madsen (S)
VD: Christer Ögren

Örnsköldsviks Hamn och Logistiks webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Örnsköldsviks Hamn och Logistik 2023
Ägardirektiv Örnsköldsviks Hamn och Logistik 2024 Pdf, 50.1 kB.
Bolagsordning Örnsköldsviks Hamn och Logistik Pdf, 44.7 kB.
Generellt ägardirektiv 2024 Pdf, 62 kB.

Örnsköldsvik Airport AB har till uppdrag att tillgodose behovet av goda kommunikationer med flyg och närhet till en flygplats som är viktigt för näringslivet och dess utveckling samt för kommunens invånare. Bolaget arbetar för att öka tillgängligheten till omvärlden.

Ordförande: Tomas Karlson
Vice ordförande: Eva Sonidsson (S)
VD: Robert Gyllroth

Örnsköldsvik Airports webbplats Länk till annan webbplats.
Ägardirektiv Örnsköldsvik Airport 2024 Pdf, 49.7 kB.
Bolagsordning Örnsköldsvik Airport Pdf, 42.6 kB.
Generellt ägardirektiv 2024 Pdf, 62 kB.

Innovation Örnsköldsvik ABs uppdrag är att främja Örnsköldsvik som en innovativ och kreativ plats och att stärka näringslivets- och kommunkoncernens innovationskultur, i syfte att skapa hållbar tillväxt, vidareutveckla innovativa idéer, inflöde av talanger och innovationskapital. Bolaget har att erbjuda innovationsfrämjande verktyg och miljöer genom att bedriva försäljning av tjänster avseende innovations- och affärsutveckling.

Ordförande: Frida Anundsson
Vice ordförande: Lars Eidenvall (KD)
VD: Frida Knutsson

Innovation Örnsköldsviks webbplats (under uppbyggnad)

Ägardirektiv Innovation Örnsköldsvik AB Pdf, 23.9 kB.
Bolagsordning Innovation Örnsköldsvik AB Pdf, 25.9 kB.
Generellt ägardirektiv 2024 Pdf, 62 kB.

ÖTL AB har i uppdrag främja Örnsköldsviks tillväxt samt regional utveckling, genom att som holdingbolag verka för strategisk utveckling och samordning av verksamheter inom transport- och logistikområdet, samt biträda med management och ledningstjänster. Under 2024 ÖTL AB att förvärva Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB och Örnsköldsvik Airport AB av Rodret AB och bilda underkoncern.

Ordförande: Tomas Karlson
Vice Ordförande: Stefan Pettersson (M)
VD: Magnus Wiberg (tillträder tjänsten den 12 augusti 2024)

Bolagsordning ÖTL AB Pdf, 79.1 kB.