Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Bolagen

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. Bolaget producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet.

Miva ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort hushållsavfallet inom kommunen. Dessutom är bolaget en resurs för behandling och förädling av industri-/verksamhetsavfall.

Verksamheten inom dotterbolaget Domsjö Vatten AB består i att producera processvatten för industriellt ändamål till fabriksområdet i Domsjö.

Ordförande: Jim Sundelin
VD: Gerth Mattebo

Mivas webbplatslänk till annan webbplats
Ägardirektiv MivaPDF
Bolagsordning MivaPDF
Generellt ägardirektivPDF

AB Övikshem har, som kommunalt bostadsbolag, till uppdrag att bidra till försörjning av bostäder åt alla i Örnsköldsvik. Med ett varierande utbud av bostäder i olika storlekar och prisklasser är det
också den största hyresvärden i kommunen. Övikshem äger och förvaltar ca 3 300 bostäder och ca 200 studentbostäder. Förutom bostäder hyr Övikshem också ut lokaler, garage och p-platser. Bolaget är medlem i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och arbetar oavbrutet med frågor kring miljö, framtid och utveckling.

Ordförande: Mikael Breilin
VD: Lars Österlund

Övikshems webbplatslänk till annan webbplats
Ägardirektiv ÖvikshemPDF
Bolagsordning ÖvikshemPDF
Generellt ägardirektivPDF

Övik Energi ABs verksamhet ska tillhandahålla en optimal infrastruktur för energiförsörjning och bredbandsverksamhet. Bolagets verksamhet består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: elhandel och bredband, värme, ånga och kyla samt elnät.

Dotterbolaget Övik Energi Nät AB består av distribuerar el och underhåller elnätet samt ansvarar för gatu- och vägbelysningen inom Örnsköldsviks kommun.

Ordförande: Claes Engström
VD: Kristina Säfsten

Övik Energis webbplatslänk till annan webbplats
Ägardirektiv Övik EnergiPDF
Bolagsordning Öviks EnergiPDF
Generellt ägardirektivPDF

Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB har i uppdrag att äga och förvalta hamnar och depåer samt att sköta reguljär båttrafik till kommunens åretruntbebodda öar i skärgården. I detta ingår att bolaget ansvarar för hamnverksamheten vid Örnsköldsviks Allmänna Hamn, som inkluderar den nyrenoverade hamnen i Köpmanholmen samt att tillgodose och trygga skärgårdsfärjetrafiken mellan Köpmanholmen och Ulvön/Trysunda. Bolaget driver även godsterminalverksamhet.

Del av verksamheten bedrivs genom Örnsköldsviks Hamn och Logistik ABs två helägda dotterbolag, Oljeberget AB och Hörneborgs Hamn AB.

Ordförande: Eva-Britt Persson
VD: Christer Ögren

Örnsköldsviks Hamn och Logistiks webbplatslänk till annan webbplats
Ägardirektiv Örnsköldsviks Hamn och LogistikPDF
Bolagsordning Örnsköldsviks Hamn och LogistikPDF
Generellt ägardirektivPDF

Örnsköldsvik Airport AB har till uppdrag att tillgodose behovet av goda kommunikationer med flyg och närhet till en flygplats som är viktigt för näringslivet och dess utveckling samt för kommunens invånare. Bolaget arbetar för att öka tillgängligheten till omvärlden.

Ordförande: Tomas Karlson
VD: Robert Gyllroth

Örnsköldsvik Airports webbplatslänk till annan webbplats
Ägardirektiv Örnsköldsvik AirportPDF
Bolagsordning Örnsköldsvik AirportPDF
Generellt ägardirektivPDF