Ja

Carolina Sondell (S) och Anna-Britta Åkerlind (C) vid E4 genom Örnsköldsvik

Politisk enighet gällande förbifart Örnsköldsvik

En förbifart av E4 utanför Örnsköldsvik och genom Åsberget har varit föreslagen i över 40 års tid. Målet att tas med i Trafikverkets nationella plan kvarstår, men det finns även alternativ utredda för att lösa finansiering på andra sätt.

– Trots politiskt maktskifte i kommunen är vi fortsatt enade i frågan och driver den vidare på samma sätt. När det gäller infrastrukturfrågorna, och flera andra, är vi överens och har ett gemensamt perspektiv för Örnsköldsvik, kommenterar Carolina Sondell (S).

%%#6a762a%%accent-1%%

En ständigt aktuell fråga i Örnsköldsvik är sträckningen av E4 genom stadskärnan. Projektet med Förbifart Örnsköldsvik har inte tagits med i Trafikverkets nationella plan, som beskriver underhåll och utveckling av den statliga infrastrukturen över aktuell tidsperiod om cirka tio år. Det är inte första gången projektet varit aktuellt utan att prioriterats.

– En aspekt nu är hur vi hanterar befintlig situation i Örnsköldsvik där vi följer luftkvalitén, som påverkas av de drygt 23 000 fordon som varje dag passerar centrum. Flera insatser är genomförda där den i stort sett enda åtgärd som återstår är att sänka hastigheten ytterligare, berättar kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C), och fortsätter:

– Den andra aspekten är att vi sett över alternativa sätt till främst finansiering där vi träffat olika entreprenörer och finansiärer för infrastrukturprojekt och tillsammans utrett att det är möjligt. Förutsättningen är då att vi bygger en tunnel som enskild väg med förhoppning att Trafikverket sedan tar över den. Men det är en affär som kräver skattemedel och därmed skulle ske till en hög risk för kommunen.

Trafikverkets utredning visar på en kostnad runt 2,5 miljarder kronor för att genomföra projektet med en tunnel och väg genom Åsberget. Under slutet av november hölls ett öppet möte om förbifarten där inbjudna riksdagsledamöter konstaterade att det inte finns några kritiska röster för att lägga om E4 utan att det snarare handlar om ett fortsatt påverkansarbete för att prioriteras.

– Det var ett bra och informativt möte där politiker från trafikutskottet var på plats i Örnsköldsvik, vilket naturligtvis var positivt. Vi hade en bra dialog och mötet var fullsatt där det fortsatt visas ett stort intresse och engagemang från medborgarna, sammanfattar Åkerlind och får medhåll av Sondell:

– Vi lyfte medborgarnas hälsa när tung trafik rakt genom stadskärnan genererar såväl hälsovådliga utsläpp som en ökad olycksrisk. Vi visade tydligt hur det ser ut i staden i dag och att det inte minst säkerhetsmässigt måste göras någonting åt situationen.

Med tanke på de beräknade ökningar av trafik som hela norrlandskusten står inför med befintliga industrier samt stora projekt och etableringar, såväl norr som söder om Örnsköldsvik, riskerar situationen att i framtiden förvärras ytterligare i stadens centrum.

– Vi kan konstatera att transporter som inte sker med sjöfart kommer att passera Västernorrland. Just nu är vi hoppfulla igen i frågan med förbifarten efter en period som var tuffare, när vi senast fick beslutet att vi inte kom med i den nationella planen, berättar Carolina Sondell och Anna-Britta Åkerlind avslutar:

– Vi fortsätter att berätta vad vi gör i frågan, lyfta historiken och att projektet fortsatt är detsamma ser vi som en styrka. Många kanske inte uppfattar nivån det här ligger på, men vi har nu bett de nationella politikerna om råd i frågan igen och fått skicka informationen dels inåt i kommunen men även utåt till riksdagsledamötena. Förbifarten är så utredd som den bara kan vara där nästa steg för kommunen är att göra en detaljplan för området som berörs.

Text: Frank Eriksson
Bild: Ludwig Grundström