Ja

Storsatsning på Örnsköldsviks hamn
ger ökad konkurrenskraft

Örnsköldsviks näringsliv stärker sin konkurrenskraft genom beslutet att bygga ut hamnen i Hörneborg till allmän hamn. Kommunen har ett export- och industritungt näringsliv. Hela 75 procent av det som produceras av de tillverkande företagen går på
export, vilket betyder att Örnsköldsvik står för fem procent av Sveriges totala nettoexport. Effektiva och hållbara godstransporter är därför en viktig förutsättning för företagens framtida utveckling.

%%#6a762a%%accent-1%%

– Satsningen är viktig, vi bygger för kommunens kunder, befintliga och framtida, säger hamnchefen Mikael Johansson.

Trenderna i omvärlden går mot att hållbara godstransporter blir allt viktigare. Infrastruktur behöver kopplas samman och möjligheter att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart, så kallade intermodalitet, har kommit att stå alltmer i fokus. Satsningen på hamnen i Hörneborg tillsammans med utbyggnaden av kombiterminalen i Arnäsvall skapar goda förutsättningar för att klara behovet av utökade transporter.

Örnsköldsviks kommun tog för ett par år sedan ett helhetsgrepp för framtidens godsinfrastruktur i Örnsköldsvik, med sikte mot 2040, och då bedömdes det att just hamnen i Hörneborg har bäst potential som allmän hamn. Hörneborg har det naturliga vattendjupet som behövs för större fartyg, och behöver inte muddras. Hamnen är i bra skick, och det finns goda förutsättningar för att kunna bygga ut den nuvarande hamnen. Hamnen i Hörneborg har även befintliga järnvägsspår som på så sätt förenklar kombinerad transport på järnväg av gods som anländer eller avgår via sjötransport.

– Det känns jättekul och spännande att vi är i mål med beslutet, fortsätter hamnchefen Mikael Johansson. Det har varit en lång resa och många som har jobbat hårt för detta under processen. I närheten finns High Coast Innovation Park som tillverkar stora volymer som ska transporteras till sjöss, det finns en stor efterfrågan på utökade transporter hos företagen. Det skickar såklart även en viktig signal till nya företag som vill etablera sig i kommunen, att vi är på tårna och kan tillgodose deras transportbehov.

Godstransporterna beräknas öka med 46% fram till 2040. Örnsköldsvik och norra Sverige är en expansiv region och är beroende av goda förbindelser med sin omvärld för att kunna behålla sin konkurrenskraft.

– Containerhanteringen är en stor del av sjötransporten, hela branschen förändras och det är mycket större fartyg nu. Hörneborg ska bli en modern hamn där vi möjliggör för containerhantering, just för att vi ska få mer hållbara godstransporter, säger Örnsköldsviks kommunalråd Per Nylén, efter att beslutet om investeringen antagits i kommunfullmäktige.

En effektiv och framtidssäkrad infrastruktur är en viktig parameter för att bygga en hållbar framtid för fler. Kommunen jobbar mot klimatmålen i Agenda 2030, och för att lyckas efterleva det behöver transporter flytta från vägarna till tåg och sjöfart. Investeringen i hamnen beräknas kosta 261 miljoner. Förhoppningen är att utbyggnaden ska vara klar någon gång under 2025, och att det första fartyget då kan lägga till vid den nya hamnen.


Text och bild: Örnsköldsviks kommun