Länk till startsidan

Avgifter för stöd vid funktionsvariation

Bra att veta

Du som får stöd, hjälp, service och kommunal hälso- och sjukvård betalar en omsorgsavgift för insatserna. Omsorgsavgiften begränsas av en maxtaxa. Utöver omsorgsavgiften betalar du även för personliga kostnader som inte ingår i maxtaxan. 

Den högsta omsorgsavgift som kommunen får ta ut år 2024 är 2 575 kronor per månad. Om du vistas på sjukhus minskas din omsorgsavgift med 1/30 per dag från första till sista hela dag på sjukhuset. Om du har sagt upp en insats för en sammanhängande följd av minst 30 dagar behöver du inte betala något.

Grunden är att kommunen fakturerar alla full omsorgsavgift från början eftersom de flesta har ett avgiftsutrymme som motsvarar maxtaxa. Om du har ett begränsat ekonomiskt utrymme har du möjlighet att lämna in ett underlag så att kommunen kan göra en individuell beräkning och fastställa vilken avgift du ska betala.

Så här beräknas avgiftsutrymmet:

  • Inkomster efter skatt (inklusive bostadstillägg, bostadsbidrag)
  • Minus: bostadskostnad
  • Minus: minimibelopp
  • Minus: eventuell höjning av minimibelopp
  • Minus: eventuellt individuellt tillägg
  • Summa: avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är den högsta omsorgsavgift du behöver betala. Även om ditt avgiftsutrymme är större, behöver du aldrig betala mer än gällande maxtaxa.

Förbehållsbeloppet är de pengar som du har rätt att behålla för dina normala levnadskostnader (bostadskostnad + aktuellt minimibelopp = förbehållsbelopp).

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster som exempelvis lön, aktivitets- eller sjukersättning, alla former av pension, föräldrapenning samt inkomst av näringsverksamhet, a-kassa, arvoden och inkomst av kapital.

Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, bland annat bostadstillägg och bostadsbidrag. Förmögenhet och schablonintäkt räknas inte som inkomst.

För sammanlevande makar beräknas din inkomst som hälften av den sammanlagda inkomsten.

För makar där ena parten bor i något av kommunens vård- och omsorgsboenden eller för makar som bor i villa eller lägenhet där bara ena parten har personlig omvårdnad, ska endast omsorgstagarens inkomster ligga till grund för beräkningen, om denne har den lägsta inkomsten. I annat fall delas den sammanlagda inkomsten med två.

Sammanboendes (vuxna med gemensamt hushåll) inkomst räknas var för sig.

Bostadskostnaden delas lika på det antal vuxna som bor i bostaden.

Vill du uppge en fastighets verkliga kostnad ska denna styrkas. Du måste då ansöka om bostadsbidrag/-tillägg.

Du kan också välja att bostadskostnaden ska beräknas i enlighet med Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Pensionsmyndighetens schablon per kvadratmeter för drift och underhåll ökas med fastighetsavgift, 70 procent av eventuell tomträttsavgäld och 70 procent av eventuella räntekostnader på den aktuella skulden på lån till bostaden.

Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Från och med 1 januari 2024 är minimibeloppet 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 762 kronor per person och månad för sammanboende och för sammanlevande makar/partners.

Höjt minimibelopp

Köper du dina måltider av kommunen eller är yngre än 61 år höjer kommunen automatiskt ditt minimibelopp med anledning av dina högre matkostnader.

Förbehållsbeloppet är de pengar som du har rätt att behålla för dina normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet får du fram genom att lägga ihop bostadskostnaden med aktuellt minimibelopp.

Om du under mer än 6 månader per år har en högre kostnad (minst 200 kronor per månad) på grund av ditt funktionshinder eller din familjesituation kan du få en individuell höjning av ditt förbehållsbelopp. Detta förutsatt att du inte får kompensation i form av merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Du ansöker själv om individuellt tillägg till förbehållsbelopp och måste förnya din begäran varje årsskifte.

Exempel på kostnader som kan ligga till grund för individuellt tillägg:

  • egen kostnad för god man
  • underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor eller andra kostnader som behövs för en familjs underhåll
  • kostnader till följd av funktionshinder, till exempel rehabilitering/habilitering inklusive resor (ej sjukresor), resor till daglig verksamhet
  • yngre personers behov av fritidsaktiviteter, bosättning, familjebildning.

Du måste kunna visa att du har de kostnader som du begär individuellt tillägg för. Om din begäran grundar sig i medicinska orsaker måste dessa vara bekräftade av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Full avgift med möjlighet till individuell beräkning

Från och med 2024 är det frivilligt att lämna in underlag för beräkning av omsorgsavgift. Grunden är att kommunen fakturerar alla full omsorgsavgift från början eftersom de flesta har ett avgiftsutrymme som motsvarar maxtaxa. Med full avgift menas kostnaden för varje insats du tar del av, men som mest maxtaxa (2 575 kronor). Till exempel är full avgift för trygghetslarm 267 kr per månad.

Om du har ett begränsat ekonomiskt utrymme har du möjlighet att lämna in ett underlag så att kommunen kan göra en individuell beräkning och fastställa vilken avgift du ska betala. Du behöver i så fall göra det inom tre veckor från att du fått blanketten ”Underlag för beräkning av avgift”.

När full avgift är utgångspunkt riskerar ingen att behöva betala extra i efterskott, eftersom alla har betalat full avgift under tiden eventuell individuell beräkning gjorts. Visar det sig att du har betalat mer än vad ditt avgiftsutrymme tillåter, korrigeras avgiften. Har du lämnat in underlag i tid korrigeras avgiften från årets/insatsens början. Lämnar du in underlag för sent ändras avgiften från och med månaden efter du lämnat in komplett underlag till kommunen.

Om ditt avgiftsutrymme har beräknats och du inte betalar full avgift är du skyldig att meddela förändringar som kan påverka din omsorgsavgift, oavsett när de inträffar under året. Förändringar meddelar du till avgiftshandläggarna via telefon eller skriftligt.

Du kommer att få ett skriftligt beslut om din avgift. Du har rätt att överklaga beslutet

Betalning

Du betalar omsorgsavgift och personliga kostnader i efterskott. Det betyder att om du får hjälp i januari, skickar kommunen fakturan i februari. Den fakturan ska du betala senast 30 mars.

Betala gärna via autogiro. Vill du ha mer information, är du välkommen att kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Kontakt

Välkommen att kontakta avgiftshandläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.