Länk till startsidan

Underhållsbidrag

Alla föräldrar har enligt lag underhållsskyldighet för sina barn. Om barnet inte bor tillsammans med en förälder ska den föräldern betala för sitt barns underhåll.

Underhållsskyldigheten gäller också när barn/unga bor i familjehem eller i en bostad med särskild service enligt LSS. Då har föräldrarna skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Skyldigheten att betala underhållsbidrag till kommunen upphör när barnet/den unge fyller 18 år.

Därefter är föräldern istället underhållsskyldig direkt till sitt barn fram till att hen avslutat sin gymnasieutbildningen eller fått egen försörjning. Ungdomen betalar då en avgift för måltider och resor.

Om den unge beviljas aktivitetsersättning kommer hen att få betala för boende samt för måltider och resor. Det gäller oavsett om placeringen är tillfällig eller stadigvarande. När ett barn fått en sådan placering gör kommunen en utredning av varje förälders betalningsförmåga.

Kommunen fattar ett beslut för varje förälder med en fastställd nivå på underhållsbidraget. Innan beslutet fattas informeras föräldern om beräkningen och får då möjlighet att se om beslutsunderlaget är riktigt.

Beräkningen grundas på förälderns inkomst enligt det senaste taxeringsbeslut som kommunen har tillgång till och på det totala antalet barn som föräldern är underhållsskyldig för. Beräkningen tar hänsyn till regelbundna vistelser i hemmet och om förälder står för vissa kostnader själv. Kommunen hämtar ekonomiska uppgifter från olika myndigheter.

Det belopp varje förälder ska betala kan variera från 0 kronor till som mest:

 • 1 673 kronor per barn och månad till och med månaden barnet fyller 7 år.
 • 1 823 kronor per barn och månad från månaden efter den då barnet fyllt 7 år till och med månaden barnet fyller 15 år.
 • 2 223 kronor per barn och månad från månaden efter den då barnet fyllt 15 år.

Om underhållsbidraget utretts till under 100 kronor per månad för ett placerat barn eller sammanlagt under 100 kronor per månad för flera placerade barn behöver föräldrarna inte betala underhållsbidrag till kommunen.

När ett barn placeras kan socialförsäkringsförmåner som är knutna till att förälder/föräldrar har barnet i sin vård påverkas eller upphöra. Det är viktigt att ni som föräldrar själva upplyser Försäkringskassan om förändringar som rör detta.

Om en förälder har underhållsstöd från Försäkringskassan är kommunen skyldig att anmäla till Försäkringskassan när barnet placeras i ett familjehem eller bostad med särskild service enligt 9 § 8 p. LSS. När barnet flyttar hem måste föräldern göra en ny ansökan.

Lagar och förordningar kopplade till underhållsbidrag

 • Förälders underhållsskyldighet
  7 kap, 1 och 2 §§, föräldrabalk (1949:381). FB.
 • Underhållsbidrag till kommunen
  20 §, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS.
 • Bestämmande av underhållsbidragets storlek
  5 §, förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS-förordning. 6 kap 2 – 3 §§, socialtjänstförordning (2001:937). SoF.
 • Beräkning och högsta belopp för underhållsbidrag
  18 kap 20 §, 19 kap, socialförsäkringsbalk (2010:110). SFB.
 • Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år – underhållsbidrag Cirkulär 2006:54, Sveriges kommuner och regioner
 • Underrättelse till Försäkringskassan
  2 § förordning (1996:1036) om underhållsstöd.