Ja

Följ arbetet runt den nya stadsdelen

Örnsköldsviks kommun har startat arbetet för en ny stadsdel i centrala Örnsköldsvik, mitt i Höga Kusten, nära både natur och cityliv. Inspirationen och utgångspunkten är en visionsskiss med det fantastiska läget i fokus.

Synpunkter har kommit in från invånare och andra intressenter

Under perioden december 2022 till och med februari 2023 kunde invånare och andra intressenter lämna synpunkter på visionsskissen bland annat via enkät på webbplatsen, olika mötestillfällen och genom att besöka den särskilda utställningslokalen på Storgatan i Örnsköldsvik. Visionskissen och synpunkterna ligger till grund för detaljplaneprogram och detaljplaner som utreder lämplig markanvändning inom området för den nya stadsdelen.

Arbetet för detaljplaneprogrammet pågår

Arbetet för detaljplaneprogrammet som ska beskriva strukturen för bebyggelsen, vägnätet och grönytor är igång för den tilltänkta nya stadsdelen i centrala Örnsköldsvik. En stadsdel som sträcker sig från Vegakvarteren och Örnparken i norr till Lungviksstrand med Lungvikspiren i söder. Förutom strukturen kan det också bidra till att lägga grunden för den gestaltning som tas fram i kommande detaljplaner. Planprogrammet ger möjlighet att föra en tidig dialog och är ett tillfälle att samtala om behov. Det samråds med andra förvaltningar, myndigheter och verksamma i området för att kommunen ska få in synpunkter inför fortsatt detaljplanering. Arbetet med planprogrammet pågår i ungefär två år.

Under framtagandet av detaljplaneprogrammet för nya stadsdelen kommer kommunen att arbeta utifrån ett mer samskapande arbetssätt. Berörda verksamheter från hela kommunkoncernen är med i processen från start till mål.

När ett förslag till detaljplaneprogram tagits fram ska det ställas ut på samråd, vilket preliminärt kommer att ske under senare delen av 2024. Efter samrådsperioden kommer detaljplaneprogrammet med tillhörande samrådsredogörelse tas upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Därefter kommer kommunen kunna påbörja arbetet med att ta fram detaljplaner för de olika områden som ingår i nya stadsdelen.

Karta med planområde markerat i rött. Preliminärt planområde som kan komma att förändras under planprocessen.

Är du investerare/etablerare och är intresserad att veta mer om förutsättningarna?

Kontakta mig:
Sebastian Arnehed
Näringslivenheten
Telefon: 0660-888 16
E-post: sebastian.arnehed@ornskoldsvik.se

Sebastian kan även nås via kontaktcenter 0660-880 00.


Är du intresserad av att veta mer om stadsdelen? Få en presentation för din förening eller ditt företag?

Kontakta mig:
Sofia Westin
Planenheten
Telefon: 0660-884 01
E-post: sofia.a.westin@ornskoldsvik.se

Sofia kan även nås via kontaktcenter 0660-880 00.