Ja

Minoritetsflaggor


Medborgardialoger ger möjligheter att bygga samhället tillsammans

Demokrati är viktigare än någonsin för ett socialt hållbart samhälle. Samtidigt engagerar sig allt färre politiskt och i föreningar, platser där de demokratiska samtalen kan ske naturligt. Örnsköldsviks kommun har sedan 2020 arbetat med nya modeller för medborgardialoger för att stärka den lokala demokratin.

%%#6a762a%%accent-1%%

– Vi vill hitta mötesformer mellan kommunen och medborgarna utan att det finns ett skav, för att skapa tryggt och hållbart samhälle. Alla medborgare ska känna att oavsett vem jag är eller var jag bor så räknas min röst, säger Camilla Larsson, demokratisamordnare på Örnsköldsviks kommun.

Örnsköldsviks kommun har genomfört en demokratiutredning och under arbetet växte idén fram om att stärka demokratin med medborgadialoger. Det startades ett pilotarbete för att hitta verktyg för hur dialogerna ska kunna gå till. Tre pilotområden, Anundsjö, Valla och kommunala pensionärsrådet, har ingått i utvecklingsarbetet.

Ett verktyg som har testats inom piloten är ortsvandring, som har genomförts i både Husum och på Vallaområdet i staden. Politiker, tjänstepersoner och boende tog en promenad i området och diskuterade det de såg och upplevde. Hur området uppfattas av både boende och de som besöker platsen. Med ortsvandringar kan det skapas förståelse både från beslutsfattande personer och boendegrupper som har ett behov att göra sina röster hörda. När behovet för ett område lyfts så kan man göra rätt insatser och inte bara flytta problemet.

 

I november anordnades ett uppföljande dialogmöte i Mellansel inom piloten för Anundsjö. Dialogträffarna syftar till att gemensamt skapa en bredare bild och förståelse för olika geografiska områden i kommunen, och deras möjligheter, behov och utmaningar.

– Mötena handlar om att skapa förståelse genom samtal, hur är det att bo i t ex Mellansel och vilka utmaningar finns det? Inventeringen av ortens behov och eventuella problem som identifieras är därefter jätteviktig. Vem är det som egentligen äger frågan? Kommunen har inte mandat i alla frågor, om man vill få till en förändring måste många jobba tillsammans, säger Camilla Larsson

Med på mötet i Mellansel var Josefina Vigstål, verksamhetsledare på Bygdsam i Anundsjö.

– Det är väldigt positivt att tjänstemän och politiker är ute och besöker vårt område och får underlag till kommande beslut. Även för medborgarna är det bra att man får människor bakom namn, det gör det lättare att ta kontakt och att förstå hur kommunen arbetar. Med förståelse kan man komma längre.


Text och foto: Örnsköldsviks kommun