Ja

Det övergripande målet är att kommunkoncernen ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030.

Klimatmålen ska nås med en offensiv strategi

För att uppnå klimatmålen som anges i Agenda 2030 har kommunskoncernen tagit fram en klimatstrategi. Den är styrande för verksamheterna och vägledande för övriga aktörer i Örnsköldsvik, däribland medborgare, civilsamhälle, näringsliv eller myndigheter.

%%#6a762a%%accent-1%%

Det övergripande målet är att kommunkoncernen ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. För att driva på denna utveckling ska kommunkoncernen vara aktiv och samverka med andra aktörer, så att användningen av fossila bränslen och energikällor upphör och att övriga växthusgasutsläpp minimeras.

En rad mätbara delmål, värderingar och riktlinjer har satts upp för både koncernen men även den som ska ske i samverkan med andra aktörer. Här är några exempel:

Delmål koncernen till år 2025:

 • att enbart 100 % förnybar energi för el, värme och kyla ska användas i de byggnader och anläggningar som kommunen äger eller hyr.
 • att det ska finnas laddmöjligheter vid kommunalt ägda anläggningar och på kommunens befintliga parkeringsplatser.

Värderingar och riktlinjer i koncernen:

 • att förutsättningar ska utredas för solcellsinstallation när det ska göras en nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en kommunal anläggning.
 • att byggnaderna ska klimatanpassas och att val av material ska göras utifrån klimatpåverkan.

Delmål koncernen i samverkan med övriga aktörer:

 • att genom uppmuntran få aktörerna till att följa koncernens mål och nivåer vad gäller utsläpp av växthusgaser.
 • att den totala förnybara elproduktionen i Örnsköldsvik ska öka med 3 TWh till 2030 jämfört med 2019
 • att matavfall ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Värderingar och riktlinjer i samverkan med övriga aktörer:

 • föra en dialog och påtalar vikten av att återanvända och återvinna produkter
 • verka för att en ökad överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.
 • verka för att att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik med resenären i fokus
  främja gång-, cykel- och kollektivtrafik som färdmedel till arbetsplatsen.
 • rådgiva och informera om energieffektivt byggande och förnybara energikällor i samband med samtliga bygglov.

Koncernen ska även stödja verksamhetsetableringar av inom bioekonomiområdet och möjliggöra utveckling av befintliga bioekonomiföretag. Koncernen ska arbeta för att etablera Örnsköldsvik som ett av världens fem viktigaste centren för utveckling av nya bioekonomiprodukter. Koncernen ska dessutom delta i samverkanssatsningar som bidrar till minskande utsläpp av koldioxid vid de producerande bioekonomianläggningarna i kommunen.

Läs mer om Örnsköldsviks kommuns Klimatstrategi 2021-2026.


Text och foto: Örnsköldsviks kommun