Länk till startsidan

Dagvatten och skyfall

Bra att veta

Dagvatten är regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna platser till exempel från tak, dränering, gator och parkeringar som tas om hand och avleds till naturen. Fler aktörer har ansvar för att ta hand om det dagvatten som uppstår, exempelvis fastighetsägare, VA-huvudmannen (Miva) och Örnsköldsviks kommun.

I Örnsköldsvik kommuns dagvattenstrategi beskrivs en helhetsbild av hur en hållbar dagvattenhantering ska uppnås. Örnsköldsvik kommun har även en dagvattenpolicy som på ett kortfattat sätt beskriver hur en långsiktigt hållbar dagvattenhantering uppå .

Läs mer om dagvatten på Mivas webbplats. Där kan du även få tips på hur du som fastighetsägare kan ta hand om dagvatten på din fastighet.