Länk till startsidan

Mer om frånvaro och ledighet i gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men närvaron är obligatorisk för
den elev som antagits till utbildningen. För elever under 18 år är
vårdnadshavare skyldig att snarast anmäla hinder att delta i skolarbetet vid
exempelvis sjukdom. Detta görs via telefon eller genom att lägga in
frånvaron direkt i Vklass. Elever över 18 år kan själva anmäla sjukdom för
heldag via Vklass.

Frånvaro, som;

 • överstiger mer än några enstaka timmar under en månad
 • sker vid upprepade tillfällen
 • inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet

kan medföra att frånvaron bedöms som ogiltig och att CSN därför inte betalar
ut studiebidrag för den rapporterade perioden. Om familjen har extra tillägg,
inackorderingstillägg och/eller flerbarnstillägg påverkas även de bidragen.
CSN kan även kräva att redan utbetalda bidrag ska betalas tillbaka.

Sjukdom

Sjukanmälan görs på telefon 010-888 70 50 direkt på morgonen innan skolan
startat eller efter kl 14.00 om frånvaron gäller nästa dag. Frånvaron registreras
därmed i Vklass. Elev som insjuknar under skoldagen ska kontakta
mentor/lärare innan hen lämnar skolan. Frånvaroanmälan pga sjukdom för del
av dag som lagts in av elev själv i Vklass och inte kommunicerats med en
lärare kommer att ändras till ogiltig frånvaro. Skolan kan begära att elever som
ofta anmäler sjukfrånvaro visar läkarintyg. Om läkarintyg inte lämnas kan det
få betydelse för bedömningen om frånvaron är giltig eller inte.

Ledighet

Rektorn, eller den rektorn bestämmer, får bevilja ledighet för enskild
angelägenhet. Någon rätt till ledighet finns inte. Enskild angelägenhet kan
vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Till enskild
angelägenhet räknas inte semesterresor, nöjen o dyl, till det finns de
ordinarie loven under skolåret.

Närvaro i skolan är viktigt för att ha möjlighet att nå kunskapskraven i
kurserna, ledighet utöver loven kan leda till sämre kunskapsutveckling och
därmed lägre betyg. Vid varje ledighetsansökan görs en individuell
bedömning där skolan tittar på elevens nuvarande studiesituation, eventuell
pågående stödundervisning, planerade aktiviteter vid tiden för den önskade
ledigheten och anledningen till ledigheten.

 • ledighet för enstaka lektion kan beviljas av läraren i kursen. Detta kan
  ske muntligt, exempelvis vid tandläkarbesök el liknande. Visa upp
  kallelse för din lärare. Elev ska inte lägga in frånvaro för del av dag själv
  i Vklass (se ovan under sjukdom)
 • ledighet kan beviljas av elevens mentor för högst 2 dagar/tillfälle
 • ledighet kan beviljas av rektor om den överstiger 2 dagar/tillfälle
 • ledighet för semesterresa eller dylikt kan beviljas endast vid särskilda
  skäl
 • ledighet för semesterresa med kompis beviljas aldrig
 • ledighet för mönstring beviljas alltid
 • ledighet för övningskörning beviljas inte med undantag för
  Riskettan, Risktvåan (=halkbanekörning), teoriprov samt uppkörning

Ansökan om ledighet görs i Vklass i god tid före ledighetens början.
Vårdnadshavare gör det via menyvalet Frånvaro och ledighet, fliken
Ledighetsansökan. Myndig elev gör det via Min klass, Verktyg, Ledighetsansökan.

I och med att man ansökt om ledighet har man avsagt sig rätten till garanterad
undervisningstid. Skolan kommer inte att ta ansvar för utebliven undervisning
som beror på ledighet. Eleven kan inte begära att få göra prov i förväg eller i
efterhand på grund av ledighet, utan det avgörs av kurslärare. Eleven får själv
ansvara för att i efterhand ta ikapp det som missats.

Om det uppdagas att elev rest bort utan att söka ledigt och vårdnadshavare
eller elev sjukanmält dag för dag på Vklass istället, så kommer hela den
frånvaron att ändras till ogiltig frånvaro och information skickas till CSN.