Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Avgifter för stöd i hemmet

Bra att veta

Du som får stöd, service och kommunal sjukvård betalar en omsorgsavgift som utgår från de insatser du beviljats. Omsorgsavgiften begränsas av en maxtaxa. Utöver omsorgsavgiften betalar du även för personliga kostnader som inte ingår i maxtaxan. 

Den högsta omsorgsavgift (maxtaxa) som kommunen får ta ut år 2023 är 2 359 kronor per månad. För att kunna fastställa din omsorgsavgift gör kommunen en beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Så här beräknas ditt avgiftsutrymme

  • Inkomster efter skatt (inklusive bostadstillägg, -bidrag)
  • Minus: bostadskostnad
  • Minus: minimibelopp
  • Minus: eventuell höjning av minimibelopp
  • Minus: eventuellt individuellt tillägg (individuell höjning av förbehållsbelopp)
  • Summa: avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är den högsta omsorgsavgift du behöver betala. Även om ditt avgiftsutrymme är större, behöver du aldrig betala mer än gällande maxtaxa.

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster som exempelvis lön, aktivitets- eller sjukersättning, alla former av pension, föräldrapenning samt inkomst av näringsverksamhet, a-kassa, arvoden och inkomst av kapital.

Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, bland annat bostadstillägg och bostadsbidrag. Förmögenhet och schablonintäkt räknas inte som inkomst.

För sammanlevande makar beräknas din inkomst som hälften av den sammanlagda inkomsten.

För makar där ena parten bor i något av kommunens vård- och omsorgsboenden eller för makar som bor i villa eller lägenhet där bara ena parten har personlig omvårdnad ska endast omsorgstagarens inkomster ligga till grund för beräkningen, om denne har den lägsta inkomsten. I annat fall delas den sammanlagda inkomsten med två.

Sammanboendes (vuxna med gemensamt hushåll) inkomst räknas var för sig.

Bostadskostnaden delas lika på det antal vuxna som bor i bostaden.

Vill du uppge en fastighets verkliga kostnad ska denna styrkas. Du måste då ansöka om bostadsbidrag/-tillägg.

Du kan också välja att bostadskostnaden ska beräknas i enlighet med Pensionsmyndighetens "föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd".

Pensionsmyndighetens schablon per m2 för drift och underhåll ökas med fastighetsavgift, 70 procent av eventuell tomträttsavgäld och 70 procent av eventuella räntekostnader på den aktuella skulden på lån till bostaden.

Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Från och med den 1 januari 2023 är minimibeloppet 6 470 kronor per månad för ensamstående och 5 279 kronor per person och månad för sammanboende och för sammanlevande makar/partners.

Höjt minimibelopp

Köper du dina måltider av kommunen eller är yngre än 61 år höjer kommunen automatiskt ditt minimibelopp med anledning av dina högre livsmedelskostnader.

Förbehållsbeloppet är de pengar som du har rätt att behålla för dina normala levnadskostnader (bostadskostnad + aktuellt minimibelopp = förbehållsbelopp).

Om du under mer än 6 månader per år har en högre kostnad (minst 200 kronor per månad) på grund av ditt funktionshinder eller din familjesituation kan du få en individuell höjning av ditt förbehållsbelopp - ett individuellt tillägg. Detta förutsatt att du inte får kompensation i form av merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Du ansöker själv om individuell tillägg till förbehållsbelopp och måste förnya din begäran varje årsskifte. Exempel på kostnader som kan ligga till grund för individuellt tillägg:

  • egen kostnad för god man
  • underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor eller andra kostnader som behövs för en familjs underhåll
  • kostnader till följd av funktionshinder, till exempel rehabilitering/habilitering inklusive resor (ej sjukresor), resor till daglig verksamhet, yngre personers behov av fritidsaktiviteter, bosättning och familjebildning.

Du måste kunna visa att du har de kostnader som du begär individuellt tillägg för. Om din begäran grundar sig i medicinska orsaker måste dessa vara bekräftade av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Lämna in ett underlag så att avgiften blir rätt

För att kommunen ska kunna beräkna vilken omsorgsavgift du ska betala, behöver du lämna ett underlag för beräkning av avgift. Skicka in underlaget till kommunen inom tre veckor från det datum som står på ditt biståndsbeslut. Om du inte skickar in blanketten i tid får du betala högsta möjliga avgift.

Du är skyldig att meddela förändringar som påverkar din omsorgsavgift, oavsett när de inträffar under året.

Du kommer att få ett skriftligt beslut om din avgift. Du har rätt att överklaga beslutet.

I ett första steg kan du med den förenklade beräkningshjälpen själv räkna ut en uppskattad omsorgsavgift. Kom ihåg att detta inte är ett slutgiltigt beslut. För att få ett slutgiltigt beslut behöver du lämna in ett underlag för beräkning av avgift.

Betalning

Du betalar omsorgsavgift och personliga kostnader i efterskott. Det betyder att om du får hjälp i januari, skickar kommunen fakturan i februari. Den fakturan ska du betala senast 30 mars.

Betala gärna via autogiro. Vill du ha mer information, kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Kontakt

Välkommen att kontakta avgiftshandläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.