Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Uppstart av planprogram för Förbifart Örnsköldsvik
Kartbild över Örnsköldsvik centralort med blå markering över ett specifikt område.

Utmarkerat planområde för planprogrammet Örnsköldsvik 3:1 med flera, området omfattar bland annat den tilltänka nya dragningen av E4 förbifart Örnsköldsvik genom Åsberget.

Uppstart av planprogram för Förbifart Örnsköldsvik

Under torsdag 16 maj lämnade samhällsbyggnadsnämndens utskott positivt planbesked och gav i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med att ta fram ett planprogram för Örnsköldsvik 3:1 med flera, området omfattar bland annat den tilltänka nya dragningen av E4 förbifart Örnsköldsvik genom Åsberget.

Planområdet ligger i centrala Örnsköldsvik och inrymmer planerad vägkorridor, Trafikverkets avgränsning av infrastrukturprojektet, för ny dragning av väg E4 Örnsköldsvik samt närmiljön till trafikplatserna norr och söder om Åsbergstunneln. Kommunens ambition är att arbetet med planprogrammet ska bana väg för vägplanen och bidra till att berörda områden får en positiv utveckling där kommunen skapar förutsättningar för att upprätthålla en attraktiv livsmiljö, skapar tillgänglighet och förhindrar eller lindrar barriäreffekter.

— Vi gör detta för att börja förbereda för förbifarten. Kommunen jobbar fortfarande intensivt med att förverkliga det projektet och det här är ett nästa steg i den processen, säger Andreas Jansson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Arbetet med planprogrammet för Örnsköldsvik 3:1 med flera har hög prioritet och beräknas ta ungefär 2 år, med en beräknad uppstart våren 2026. Kommunen kommer påbörja utredningsarbetet med att tydliggöra vilket område som ianspråktas av kommande infrastrukturprojekt, för att därifrån arbeta vidare med att identifiera hinder för kommande vägplan såsom planstridiga förhållanden. Det bli grunden till planprogrammet som även kommer inkludera avgränsningar kommun anser är nödvändiga för att på bästa sätt ta vara på möjligheten till önskad utveckling på platsen.

Godkännande av planprogrammet i samhällsbyggnadsnämnden är beräknat att kunna ske våren 2028, beroende på uppstartstid.

 

Med koppling till Översiktsplan och fördjupad översiktsplan

Utvecklingsplanerna för området som omfattas av planprogrammet ligger i linje med Översiktsplanen 2012 som bland annat lyfter att den viktigaste förändringen för vägtrafiken i kommunen är att väg E4-trafiken flyttas ut från centrum. Det synsättet följer med även i den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort (2020). Där framgår det bland annat att kommunen ska prioritera förtätning och komplettering av bebyggelse på outnyttjade ytor, eller ytor som inte uppfyller god hushållning av mark inom centralorten.

Den fördjupade översiktsplanen lyfter också inriktning om utveckling av stadsmiljön i områdena invid Örnsköldsviks norra järnvägsstation och Örnsköldsviks sjukhus. Även utvecklingsområdet södra stadsentrén pekas ut att bli en välkomnande entré till Örnsköldsviks centrum för den som viker av från väg E4 söder om den planerade Åsbergstunneln.

 

Fler artiklar om Förbifart Örnsköldsvik

Politisk enighet gällande förbifart Örnsköldsvik.

Viktig planering för E4 Förbifart Örnsköldsvik inleds

 

Publicerad: