Länk till startsidan

Översiktsplan

Bra att veta

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark och vatten används samt bebyggelsens utveckling. Översiktsplanen ska ange både en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som visar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska ge tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag. Planen hanterar också andra frågor som kräver helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Den är planerad att antas 2025.

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden ta ställning till om kommunens översiktsplan, inklusive tematiska tillägg och fördjupningar, är aktuell. Det görs för att säkerställa att planen fortfarande fungerar som ett bra stöd vid detaljplanläggning, bygglov och andra viktiga beslut och prövningar.

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerad och kan då fördjupas. Den fördjupade översiktplanen fördjupning kompletterar den kommunomfattande översiktsplan som antagits, vilket innebär att denna ändras för det område som fördjupningen omfattar.

Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan. Exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett tematiskt tillägg är kommunövergripande och omfattar därmed hela kommunen.

Fördjupningar och tillägg tas fram och beslutas på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.