Länk till startsidan

Ny kommunomfattande översiktsplan tas fram

För närvarande pågår arbetet med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som styr bebyggelseutvecklingen och förvaltningen av mark- och vattenresurser på lång sikt.

Den nya planen bygger på visionen "Vi bygger bäst tillsammans", antagen av kommunfullmäktige.

Arbetet med att ta fram ett samrådsförslag pågår. Efter det kommer förslaget att gå ut på samråd, där länsstyrelsen, regionen, myndigheter, berörda kommuner och allmänheten kan granska och lämna synpunkter på förslaget. Tidsperioden för samrådet och hur synpunkter kan lämnas kommer att annonseras på kommunens hemsida, anslagstavla och i ortstidningarna.

Den nuvarande översiktsplanen gäller fram till dess att den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft.

Dina synpunkter är viktiga

Kommunen arbetar på olika sätt för att samla in synpunkter, tankar, idéer och lokal kunskap från invånare i kommunen och andra berörda i ett tidigt skede - allt för att få ett så bra underlag som möjligt till arbetet med det nya planförslaget.