Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Ny kommunomfattande översiktsplan tas fram

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt styrande dokument som visar hur kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Den nya översiktsplanen utgår från den vision som kommunfullmäktige har antagit: ”Vi bygger bäst tillsammans”. Den nya översiktsplanen är planerad att antas 2023/2024, fram till dess gäller den befintliga översiktsplanen.

Dina synpunkter är viktiga

Kommunen arbetar på olika sätt för att samla in synpunkter, tankar, idéer och lokal kunskap från invånare i kommunen och andra berörda i ett tidigt skede - allt för att få ett så bra underlag som möjligt till arbetet med det nya planförslaget.

Du kan digitalt lämna synpunkter kring Örnsköldsviks långsiktiga utveckling, avseende mark- och vattenanvändning i kommunen och hur du anser att platser i kommunen kan utvecklas eller bevaras, med hänsyn till exempelvis bostäder, friluftsområden eller kommunikation och infrastruktur.