Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Översiktsplan för Örnsköldsviks kommun

Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2012, laga kraft 16 mars 2015.

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 en kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Översiktsplanen behandlar långsiktiga och övergripande utvecklingsfrågor och markanvändningsfrågor för hela kommunen. Det handlar till exempel om riksintressen, riktlinjer för ny bebyggelse, torvtäkter, vatten- och avloppsfrågor, naturvård och handelns utveckling.

Ta del av översiktsplan med tillhörande handlingar

Översiktsplan 2012 för Örnsköldsviks kommun
PDF
KonsekvensanalysPDF
Karta, grunddragen i mark- och vattenanvändningenPDF


Bilagor

Bilaga 1-8PDF
Utlåtande efter utställningPDF
Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF
SamrådsredogörelsePDF
Länsstyrelsens samrådsyttrandePDF
Protokoll kommunfullmäktige 17 december 2012PDF