Länk till startsidan

Översiktsplan för Örnsköldsviks kommun

Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2012, laga kraft 16 mars 2015.

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 en kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Översiktsplanen behandlar långsiktiga och övergripande utvecklingsfrågor och markanvändningsfrågor för hela kommunen. Det handlar till exempel om riksintressen, riktlinjer för ny bebyggelse, torvtäkter, vatten- och avloppsfrågor, naturvård och handelns utveckling.

Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2023 planeringsstrategin för översiktsplanering i Örnsköldsviks kommun. Planeringsstrategin är ett verktyg för att hålla översiktsplanen aktuell. Planeringsstrategin visar bland annat kommunens ställningstagande till den fortsatta översiktsplaneringen.

Ta del av översiktsplan med tillhörande handlingar

Översiktsplan 2012 för Örnsköldsviks kommun Pdf, 5.4 MB.
Konsekvensanalys Pdf, 399 kB.
Karta, grunddragen i mark- och vattenanvändningen Pdf, 252.8 kB.

Planeringsstrategin för översiktsplanering i Örnsköldsviks kommun Pdf, 2.7 MB.


Bilagor

Bilaga 1-8 Pdf, 4 MB.
Utlåtande efter utställning Pdf, 105.5 kB.
Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 1.1 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.2 MB.
Länsstyrelsens samrådsyttrande Pdf, 17.5 MB.
Protokoll kommunfullmäktige 17 december 2012 Pdf, 28.4 kB.