Länk till startsidan

Ansök om tilläggsbelopp

Utöver grundbeloppet ska hemkommunen i vissa fall och efter en individuell bedömning också betala ett tilläggsbelopp för en elev. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ersättning för elever i grundskola eller anpassad grundskola som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Skollag

Regelverk Skollagen (SFS 2010:800). I skollagen regleras grundbelopp och tilläggsbelopp till fristående skolhuvudmän enligt följande:

Förskolan 8 kap. 21-24 §§

Förskoleklass 9 kap. 19-21 §§

Grundskola 10 kap. 27-39 §§

Anpassad grundskola 11 kap. 36-38 §§

Fritidshem 14 kap. 15-17 §§

Nationella gymnasieprogram 16 kap. 52-55 §§

Introduktionsprogram 17 kap. 31-36 §§

Anpassad gymnasieskola 19 kap. 45-48 §§

annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola eller fritidshem 25 kap. 10-16 §§

Skolförordningen (2011:185) 14 kap

Bidrag till enskilda huvudmän. 5 (5) Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap.

Bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

Ansökan

För ansökningar inför kommande läsår bör dessa senast ha kommit in första veckan i maj och för ansökningar inför vårterminen bör dessa senast ha kommit in första veckan i november. Givetvis går det att skicka in ansökningar när behov uppstår, men då kan handläggningstiderna var lite längre. Vi ser gärna att ni ansöker med de blanketter som finns på denna sida, om ni väljer att inte använda dem se nedan vad som bör finnas med i en ansökan om tilläggsbelopp. En ofullständig ansökan kommer att skickas tillbaka för komplettering. Har ni frågor ring någon av personerna som finns på sidan så svarar vi efter bästa förmåga.

Rekommenderad rutin för ansökan om tilläggsbelopp.

 1. Sammanfatta bakgrunden till ansökan.
 2. Redovisa utredningsresultatet.

Den pedagogiska utredningen med fokus på elevens behov ska vara vägledande.

 1. Redogör för varför processen särskilt stöd är uttömd.
 2. Konkretisera tänkta åtgärder i relation till behov.
 3. Redogör för de faktiska kostnaderna.
 4. Om tilläggsbelopp beviljats tidigare, redovisa kostnadsposter och uppnått resultat.

Dokument som bör finnas med

 • Pedagogisk utredning (behov).
 • De senaste åtgärdsprogrammen.
 • medicinsk, psykologisk och social utredning.
 • Övriga intyg (till exempel logoped, habilitering).
 • Redovisning av tidigare tilläggsbelopp.
 • Beskrivning av nuläge och planering framåt.

Faktorer kommunen tar i beaktande vid beräkning av tilläggsbelopp.

 1. Har barnet/eleven ett omfattande behov av särskilt stöd?
 2. Är åtgärderna som tilläggsbelopp söks för extraordinärt särskilt stöd?

Utbetalning

 • Ett bidrag till enskilda huvudmän för /…/ ska fastställas per kalenderår, om inte annat överenskommes.
 • Bidraget ska lämnas med 1/12 av årsbeloppet per månad om inte annat överenskommes.

Överklagan

Om du är missnöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten i Härnösand. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som begärs samt de skäl som åberopas till stöd för överklagandet. Underteckna överklagandet och ange namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till Örnsköldsviks kommun inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Härnösand men skickas till:

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Om överklagande kommit in till Örnsköldsviks kommun i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt som begärts kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Härnösand för prövning.