Länk till startsidan

Så beräknas avgift för omsorg, hälso- och sjukvård

Grunden är att kommunen fakturerar alla full omsorgsavgift från början eftersom de flesta har ett avgiftsutrymme som motsvarar maxtaxa. Om du har ett begränsat ekonomiskt utrymme har du möjlighet att lämna in ett underlag så att kommunen kan göra en individuell beräkning och fastställa vilken avgift du ska betala.

Här hittar du information om de olika delar som ligger till grund för kommunens beräkning av ditt avgiftsutrymme:

  • Inkomster efter skatt (inklusive bostadstillägg, bostadsbidrag)
  • Minus: bostadskostnad
  • Minus: minimibelopp
  • Minus: eventuell höjning av minimibelop
  • Minus: eventuellt individuellt tillägg (höjning av förbehållsbelopp)
  • Summa: avgiftsutrymme

Har du skickat in underlag för avgiftsberäkning är avgiftsutrymmet den högsta omsorgsavgift du behöver betala. Även om ditt avgiftsutrymme är större, behöver du aldrig betala större omsorgsavgft än gällande maxtaxa.

Maxtaxan år 2024 är 2 575 kronor per månad.

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster som exempelvis lön, aktivitets- eller sjukersättning, alla former av pension, föräldrapenning samt inkomst av näringsverksamhet, a-kassa, arvoden och inkomst av kapital.

Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, bland annat bostadstillägg och bostadsbidrag. Förmögenhet och schablonintäkt räknas inte som inkomst.

För sammanlevande makar beräknas din inkomst som hälften av den sammanlagda inkomsten.

För makar där ena parten bor i något av kommunens vård- och omsorgsboenden eller för makar som bor i villa eller lägenhet där bara ena parten har personlig omvårdnad ska endast omsorgstagarens inkomster ligga till grund för beräkningen, om denne har den lägsta inkomsten. I annat fall delas den sammanlagda inkomsten med två.

Sammanboendes (vuxna med gemensamt hushåll) inkomst räknas var för sig.

När du flyttar in i ett vård- och omsorgsboende behöver du inte uppge några bostadskostnader. De uppgifterna har kommunen redan.

Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Från och med den 1 januari 2024 är minimibeloppet 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 762 kronor per person och månad för sammanboende och för sammanlevande makar/partners.

Höjt minimibelopp

Har du matdistribution eller köper din mat på ett vård- och omsorgsboende, alternativt bostad med särskild service, höjer kommunen automatiskt minimibeloppet för dina fördyrade måltidskostnader.

Om du är yngre än 61 år höjer kommunen ditt minimibelopp för högre livsmedelskostnader utan att du behöver begära det.

Förbehållsbeloppet är de pengar som du har rätt att behålla för dina normala levnadskostnader (bostadskostnad + aktuellt minimibelopp = förbehållsbelopp).

Om du under mer än 6 månader per år har en högre kostnad (minst 200 kronor per månad) på grund av ditt funktionshinder eller din familjesituation kan du få en individuell höjning av ditt förbehållsbelopp - ett individuellt tillägg. Detta förutsatt att du inte får kompensation i form av merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Du ansöker själv om individuell tillägg till förbehållsbelopp och måste förnya din begäran varje årsskifte.

Exempel på kostnader som kan ligga till grund för individuellt tillägg:

  • egen kostnad för god man
  • underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor eller andra kostnader som behövs för en familjs underhåll
  • kostnader till följd av funktionshinder, till exempel rehabilitering/habilitering inklusive resor (ej sjukresor), resor till daglig verksamhetyngre personers behov av fritidsaktiviteter, bosättning och familjebildning.

Du måste kunna visa att du har de kostnader som du begär individuellt tillägg för. Om din begäran grundar sig i medicinska orsaker måste dessa vara bekräftade av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.