Länk till startsidan

Så här förstår du kommunens politik - en ordlista

Den här sidan är för dig som vill förstå innebörden av krångliga ord som kan förekomma i det politiska språket. I ordlistan finns förklaringar på begrepp som kan finnas i protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt på kommunens webbplats.

 • Acklamation
  Fatta beslut utan omröstning (rösträkning). Ledamöterna ropar ja eller nej och ordföranden bedömer vilket förslag som fått flest röster.
 • Ajournera
  Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.
 • Allmän handling
  En handling som har kommit in till kommunen eller som kommunen har tagit fram. Allmänna handlingar kan vara offentliga (tillgänglig för alla) eller sekretessbelagda (hemliga). Alla allmänna handlingar som är offentliga har du rätt att ta del av.
 • Allmänhetens frågestund
  Allmänheten får ställa frågor till kommunfullmäktige om de ärenden som enligt tillkännagivandet ska behandlas vid sammanträdet.
 • Anse ärendet vara besvarat
  I de fall då åtgärderna som föreslås i en motion, ett e-förslag eller ett medborgarförslag redan har genomförts eller utreds kan de varken avslås eller bifallas. I dessa fall anses ärendet vara besvarat.
 • Anslå protokoll
  Protokoll från sammanträden ska anslås efter att de justerats. Ett anslagsbevis publiceras på kommunens anslagstavla. Anslagsbeviset finns på anslagstavlan i tre veckor och visar den tid som det går att överklaga protokollet. Efter det vinner besluten laga kraft.
 • Arbetsutskott
  Består av en mindre grupp förtroendevalda som utsetts att främst bereda ärenden inför beslut i kommunstyrelsen eller nämnden. Arbetsutskottet, som vanligtvis förkortas AU, kan även ha fått delegation att fatta beslut i vissa typer av ärenden.
 • Arvode
  Ekonomisk ersättning för det politiska arbete som de förtroendevalda utför. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.
 • Avslå ärendet
  Ett beslut där instansen säger nej till förslaget.
 • Beredning
  Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut.
 • Beredningstvång
  Ett ärende som ska beslutas i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av kommunfullmäktige. Beredningstvånget innebär också att ifall ett beslut berör en nämnd behöver det först beredas av nämnden innan kommunstyrelsen bereder det inför kommunfullmäktiges beslut.
 • Beslutsförslag
  Förvaltningens beskrivning av ärendet och förslag till beslut som kommunstyrelsen eller nämnden har att ta ställning till. Beslutsförslag skrivs av tjänstepersoner.
 • Beslutsunderlag
  Det underlag som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnden har som underlag när de ska fatta beslut.
 • Bifalla ärendet
  Ett beslut där instansen säger ja till förslaget.
 • Bordlägga
  Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Ärendet ska behandlas på nästa sammanträde om inte något annat beslutas. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.
 • Delegera
  Överlåta beslutanderätt till någon annan. Kommunstyrelsen eller nämnden kan delegera till utskott, en ledamot i kommunstyrelsen eller nämnden, eller anställd i kommunen att fatta beslut på dess vägnar. Delegationsbesluten ska sedan anmälas till berörd instans.
 • Diarium
  Ett register som används för att hålla ordning på kommunens allmänna handlingar. I kommunen är varje nämnd en egen myndighet och därför finns det flera diarier.
 • E-förslag
  E-förslag är en möjlighet att ge förslag på hur kommunen kan utvecklas och förbättras. Alla är välkomna att lämna ett e-förslag till kommunen, oavsett ålder eller bostadsort.
 • Ersättare
  Ersättare får närvara vid politiska sammanträden men får inte vara med och fatta beslut. Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
 • Expediering
  En handling skickas till berörda parter. Det kan vara ett beslut som fattats av en politisk instans som skickas till sökande, förslagslämnare, annan myndighet eller liknande.
 • Fråga
  Ledamöter i kommunfullmäktige kan inför ett sammanträde ställa en fråga till ordförande i kommunstyrelsen eller i en nämnd. Svaret ges muntligt och leder inte till något beslut.
 • Fördjupad ärendebeskrivning
 • En handling där en tjänsteperson kan beskriva ett ärende mer ingående. Används vanligtvis endast vid beredning av stora ärenden.
 • Föredragning
  Föredragning kan ske under kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. De förtroendevalda har då möjlighet att ställa frågor till handläggaren innan de fattar beslut i ärendet.
 • Föredragningslista
  En förteckning eller dagordning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde.
 • Förvaltning
  Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstepersoner. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.
 • Handläggare
  Tjänsteperson som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.
 • Interpellation
  En skriftlig fråga som en ledamot i kommunfullmäktige får ställa till en ordförande i kommunstyrelsen eller i en nämnd. Svaret ges skriftligt och leder inte till något beslut.
 • Justering
  Vid varje sammanträde skrivs ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat och korrekt berättar det som sammanträdet handlade om. Justeringen tillkännages genom publicering på kommunens anslagstavla.
 • Jäv
  När någon tjänsteperson eller förtroendevald är personligen berörd av ett ärende är personen jävig. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.
 • Kallelse
  Består av föredragningslista och de handlingar som hör till ärendena. Kallelser till politiska sammanträden publiceras på kommunens webbplats.
 • Laga kraft
  När ett beslut har vunnit laga kraft kan det inte längre överklagas.
 • Ledamot
  Ordinarie representant i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd.
 • Motion
  Ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion leder till att kommunfullmäktige tar ställning till ärendet genom att fatta beslut. Berörda nämnder får möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.
 • Offentlighetsprincipen
  Principen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet. Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.
 • Omröstning
  Omröstning innebär att ledamöterna röstar om ett visst förslag. Omröstning sker på begäran av ledamot. Ledamöterna kan rösta ja eller nej. De kan även avstå från att rösta.
 • Presidium
  Ett presidium består av de ledande i ett offentligt organ. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
 • Remiss
  Att skicka en remiss är ett sätt att samla in synpunkter från andra nämnder, förvaltningar, myndigheter eller personer.
 • Remissutgåva
  Det dokument som berörd instans ska yttra sig över när de har fått en remiss.
 • Reservation
  En ledamot eller tjänstgörande ersättare som är emot ett fattat beslut kan reservera sig mot det.
 • Styrdokument
  Dokument som styr och reglerar kommunens verksamhet.
 • Tillkännagivande
  Detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas. Ett tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde publiceras på kommunens anslagstavla.
 • Verkställighet
  Ett beslut eller verksamhet som genomförs i enlighet med antagna beslut eller riktlinjer.
 • Yrkande
  Ett formellt förslag till beslut, det vill säga föreslå att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnden ska besluta på ett visst sätt.
 • Yttrande
  Ett utlåtande där kommunstyrelsen, nämnden eller en tjänsteperson ger sin syn på en specifik fråga. När någon svarar på en remiss skrivs ett yttrande.
 • Återremiss
  Ett beslut att skicka tillbaka ett ärende till den beredande instansen för fortsatt beredning. Ärendet ska då utredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka för beslut.
 • Överklaga
  Ett beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd kan överklagas till högre instans för en ny prövning av beslutet. Ett annat ord är att de som bor i kommunen har besvärsrätt.