Länk till startsidan

Ungdomspolitik i Örnsköldsvik

Den nationella barnpolitiken följer Barnkonventionen och riktar in sig mot barn och unga 0-18 år. Målet är att barn och unga ska respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Den nationella ungdomspolitiken fokuserar på ungdomar mellan 13 och 25 år. Målet är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungdomar påverkas av beslut inom alla samhällsområden och som fattas såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Det gör att ungdomspolitiken berör alla ämnesområden och nivåer i samhället.

​Barn- och ungdomspolitik i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har antagit en barn- och ungdomspolitisk policy och strategi som grundar sig i den nationella barn- och ungdomspolitiken, Barnkonventionen de mänskliga rättigheterna och folkhälsopolitiken.

Kommunens mål med barn- och ungdomspolitiken är att alla barn och unga ska ha möjlighet att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Det innebär att:

  • Örnsköldsviks kommun ska följa Barnkonventionen.
  • Barn och unga i Örnsköldsviks kommun ska ha möjlighet att påverka i de frågor som rör dem.
  • Barn och unga ska få stöd och hjälp i sin organisering och sitt engagemang.
  • Barn och unga ska ges samma förutsättningar att delta oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt socioekonomisk bakgrund. Det breda åldersperspektivet innebär att utgå från barnets ålder och mognad.
  • Örnsköldsviks kommun ska ge stöd och vara en plattform för ungas etablering.
  • Örnsköldsviks kommun ska säkra strukturen för ett sektorsövergripande barn- och ungdomspolitiskt arbete och följa upp detta kontinuerligt med lämpliga mätverktyg.