Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Samordnare på plats för "God och nära vård"
Porträtt Malin Schedin

Malin Schedin är kommunens samordnare för det länsövergripande utvecklingsprogrammet "God och nära vård i Västernorrland".

Samordnare på plats för "God och nära vård"

Sedan 1 december är Malin Schedin samordnare för Örnsköldsviks kommuns arbete i det länsövergripande arbetet ”God och nära vård i Västernorrland”.

 

God och nära vård är ett regeringsuppdrag och en omställning som omfattar landets alla kommuner och regioner. Fokus ska flyttas från vårdgivande organisation till person och relation. I Västernorrland har regionen och länets kommuner enats om att gemensamt arbeta för en vård som är nära invånaren, som utgår från behov och som i högre grad genomförs förebyggande.

Som kommunens samordnare fungerar Malin Schedin som ett övergripande stöd i den egna verksamhetens omställning och medverkar även i det länsgemensamma arbetet mellan kommuner och region.

– För att möta de behov som finns, behöver vi hitta nya sätt att arbeta och använda våra gemensamma resurser mer effektivt. Detta handlar inte strikt om hälso- och sjukvård utan är en bredare samhällsfråga där inte minst det förebyggande perspektivet är av stor betydelse, säger Malin Schedin.

I kommunen pågår olika initiativ som ligger i linje med intentionerna för en god och nära vård. Ett exempel på samverkan som utgår från individens perspektiv är Föräldrabyrån där elevhälsa och socialtjänst erbjuder ett samlat stöd till vårdnadshavare. Demensteamet är ett annat exempel på ett samverkansprojekt med Region Västernorrland.

– För att lyckas med omställningen till en god och nära vård är samverkan och goda samarbeten helt avgörande. I rollen som samordnare vill jag bidra till en ökad samverkan och personcentrering både internt och externt genom ett förhållningssätt som bygger på öppenhet, nyfikenhet och förståelse för att vi alla behövs. Vi behöver tillsammans skapa trygga relationer för att kunna hantera komplexa och utmanande frågor i ett helhetsperspektiv, säger Malin.

För att skapa förståelse, delaktighet, sprida kunskap samt fånga in synpunkter från invånare som berörs av omställningen till en nära vård, planerar Örnsköldsviks kommun att under våren bjuda in till medborgardialoger i olika former och sammanhang.

Du som vill veta mer eller vill bidra med dina tankar kring God och nära vård i Örnsköldsvik är välkommen att kontakta Malin Schedin. Se kontaktuppgifter på sidan ornskoldsvik.se/naravard


Målbild för God och nära vård i Västernorrland

Det övergripande syftet med ”God och nära Vård i Västernorrland” är att skapa en god och jämlik vård som individen kan vara trygg med. Bilden illustrerar fyra grunder i det arbetet med utgångspunkt i individens perspektiv: tillgänglighet utifrån behov, individens behov och delaktighet, kontinuitet i kontakter, förebyggande och hälsofrämjande vård.

Illustration: Person omgiven av textboxar med målperspektiven: tillgänglighet, individens behov och delaktighet, kontinuitet, förebyggande och främjande

Publicerad: