Länk till startsidan

Avgifter för avfallshanteringsplan och mottagningsanordning

Kommunen tar ut timavgift på 1 127 kr/timme för att godkänna avfallshanteringsplanen.

En fritidsbåtshamn får ta ut en avgift för att täcka kostnader för mottagande och behandling av avfall, se 4 kap. TFSF 2023:12. Möjlighet finns till gemensam mottagningsanordning för närliggande fritidsbåtshamnar, se 2 kap. 5–6 §§ TSFS 2023:12.

En sanktionsavgift kan bli aktuell om man inte får en godkänd avfallshanteringsplan senast den 1 januari 2024. Nämnden tar även ut avgift för handläggning av sådana ärende.

Ansvaret ligger på den som tar emot en avgift från båtar som nyttjar hamnen. Om det inte tas ut avgifter i hamnen faller ansvaret på fastighetsägaren.