Länk till startsidan

Dokumentation och omfattning för systematiskt brandskyddsarbete

En förutsättning för att arbeta systematiskt med sitt brandskydd är att ha det dokumenterat. För varje byggnad eller anläggning ska det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Dokumentationen ska omfatta både tekniska och organisatoriska förebyggande åtgärder. Inom verksamheten ska det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också viktigt att ägare till byggnaden eller den som driver verksamheten reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och reglerar det i någon form av avtal.

Kom igång med brandskyddsarbetet

Det är viktigt att metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter just den egna verksamheten

Att arbeta enligt följande fem steg kan vara ett bra arbetssätt:

  1. Utse en brandskyddsansvarig
  2. Tilldela resurser och befogenheter
  3. Skapa en handlingsplan
  4. Dokumentera
  5. Kontrollera/följa upp

Dokumentation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten i kommunen har utifrån det tagit fram exempel på dokumentation som du kan ladda ner och använda som utgångspunkt i ert eget arbete.