Länk till startsidan

Riktlinjer för uteserveringar

Uteserveringar är ett trevligt och omtyckt inslag i vår stadsmiljö och klokt utformade bidrar de mycket till ett välkomnande och attraktivt Örnsköldsvik. Torgytor, gågator och trottoarer på den kommunala marken är offentliga platser, till för många människor med olika typer av behov. Det finns därför en del att tänka på när man planerar att möblera med en uteservering.

Vårt gemensamma vardagsrum ska vara tillgänglig och trygg för alla människor, det ska finnas tillräckligt utrymme för både människor och räddningsfordon och ha ett möblemang som är stabilt och stadsmässigt.

Stadsmiljön får sin karaktär av bland annat husfasader, gatans utformning och hur det offentliga rummet är möblerat. Med medveten utformning bidrar uteserveringar till ett gott helhetsintryck och aktiv platsutveckling.

För att använda offentlig plats behövs ett polistillstånd och den ansökan görs hos polisen.

Denna riktlinje möjliggör en enkel och snabb handläggning. Andra typer av uteserveringar kan tillåtas, men kan då kräva andra tillstånd, exempelvis bygglov, vilket kan förlänga handläggningstiden.

Säsongerna för uteserveringar varierar från år till år. Den vanligaste tidsperioden för sommarsäsongen är mellan april och september, vilket kan vara en bra riktlinje att gå efter. Tiden för kommunens årliga vårstädning/sandupptagning styrs av vädret men sker oftast någon gång i slutet av april. Om du startar en uteservering innan vårstädning/sandupptagning så behöver du själv utföra detta.

En uteservering vintertid, vanligtvis mellan oktober och mars går också bra men då är det lite mer att tänka på. En uteservering kan lätt bli ett hinder för snö- och halkbekämpning och tillgänglighetskraven kan vara svåra att uppnå. Plats måste finnas för passage, snöröjningsfordon och snövallar. Uteserveringar där uppbyggnader används på sommaren är därför inte lämpliga. En prövning av lämplighet måste göras för varje uteserverings plats.
Möbleringen ska vara enkel att ta bort om den inte används dagligen. Om du fått tillstånd för uteservering under vintersäsongen ska du ansvara för att uteserveringen och dess närområde kan hållas snöröjd och halkbekämpad. Tillståndshavaren ansvarar för att snöröja och halkbekämpa två meter runt om hela uteserveringen samt hela ytan mellan uteserveringen och trottoarkant. Detta för att säkerställa framkomlighet och undvika skador på anläggningen i samband med kommunal snö- och halkbekämpning. Kommunen åtar sig inte ansvar vid skador på uteserveringen orsakade av förhindrad eller försvårad snö- och halkbekämpning.

Uteserveringens möblemang och allt som ingår i uteserveringen ska rymmas inom den upplåtna ytan och ska vara tillgänglig och funktionell för alla människor.
I staden finns ledstråk för människor med synnedsättningar och det är viktigt att uteserveringen inte blockerar dessa stråk då det kan leda till problem för de som följer stråken för att hitta i staden. Det är även viktigt att inga föremål sticker ut från uteserveringen, exempelvis parasoller, eftersom det då finns risk att människor går in i dem eller att fordon kör på dem.

Uteserveringen behöver inte ligga i anslutning till restaurangbyggnadens fasad men uppsikt över uteserveringen ska alltid vara möjlig. Räddningsfordon måste kunna passera uteserveringen och för detta behövs en fri korridor på 4 meter i bredd och 4 meter i höjd. I det utrymmet får inte markiser eller andra utstickande föremål finnas.

Uteserveringar som ligger på gågata bör inte placeras närmare korsning än fem meter för att möjliggöra framkomligheten för brandbilar, vilka kräver tio meter i svängradie.

Om uteserveringen är placerad på en trottoar ska det finnas ca 1,8 meter kvar av trottoaren. Måttet är tilltaget för att människor ska kunna mötas obehindrat och rullstolar och el skotrar ska kunna passera utan att tvingas ut i körfältet. Om trottoaren är smal finns det möjlighet för den sökande att ansöka om att placera ut en tillfällig trottoar/passage på exempelvis parkeringsplats längs gatan för att utöka sin uteservering. Den extra ytan, konstruktionen för passagen samt utsättning och intagning av denna bekostas av den sökande. Kostanden innefattar beräknat inkomstbortfall för parkeringen.

Uteserveringar är en del av stadsmiljön och placeras av den anledningen direkt på den befintliga markbeläggningen. Om marken lutar på ett sätt som omöjliggör en fungerande uteservering kan ett byggt golv övervägas i samråd med kommunen. Byggt golv tillåts endast vid påtagliga höjdskillnader och bedömningen görs i varje enskilt fall.

Plan och bygglagen ställer krav på att offentlig plats ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning. En eventuell uppbyggnad ska därför vara tillgänglig för alla och i det fall en ramp behövs ska den befinna sig inom det avgränsade området.

Byggt golv tillåts som grundregel enbart säsongsvis och tillåts inte vintertid. Om ett golv är tänkt att återanvändas ska det kunna demonteras utan kvalitetsförlust.
Tillverkning samt utsättning och intagning av det uppbyggda golvet bekostas av den sökande.

En uteservering ska alltid vara tydligt avgränsad och överblickbar för att säkerställa krav på säkerhet och tillgänglighet. I centrum ska avgränsningar vara prydligt och enkelt utformade, luftiga och låga. Den får dock inte vara så låg att avgränsningen blir otydlig så att det går att snubbla eller kliva över den, 90 cm är en rekommenderad och vanligt förekommande höjd på inhägnader. Samtliga inhägnader ska ha en tydlig nedre avgränsning som synnedsatta kan känna av med en käpp. På staket eller liknande ska det finnas en tvärslå placerad 10-35 centimeter över marken. Tänk på att täta staket och hela väggar kräver bygglov. Fundera därför lite extra på platsen utifrån sikt, trygghet och upplevelse.

Ingången till uteserveringen bör vara 1,10 meter bred och inramningen ska vara stabil så att den inte välter. Avgränsningen får inte förankras i marken, exempelvis finns markvärme och ledningar som kan skadas på Storgatan och Stora Torget.

Lämpliga material och färg är exempelvis metall, trä eller glas i en dämpad kulör (hög svärta och låg kulörthet). Avgränsning i form av löst hängande rep kan accepteras om den även har en låg sarg längs marken.

Reklam på uteservering kan kräva bygglov. Beroende på utformning godkänns generellt reklam i form av marknadsföring av restaurangens namn utan bygglov.
Om serveringstillstånd ska medges på uteserveringen måste ytan vara överblickbar.

Uteserveringens möbler ska väljas så att de passar in i stadsmiljön. Möblerna ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning samt stadiga att sitta i. Tänk på att välja möbler som passar gatubeläggningen/markbeläggningen och som fungerar bra även om det finns lutningar och ojämnheter. Använd gärna mörka och dämpade möbler då ljus färg och möbler som reflekterar ljus kan upplevas obehagligt.

Menyskyltar med uteserveringens namn ska ställas upp inom uteserveringens avgränsade område/upplåtelseområdet. Tänk på tillgängligheten vid placeringen av menyskylten så att den inte kommer i vägen för de som vill besöka uteserveringen.

Solskydd i form av parasoll samt nättare former av paviljong och pergola ska anpassas till den omgivande utemiljön och uteserveringens förutsättningar. Solskyddet får inte förankras i gatumarken/markbeläggningen då det exempelvis finns markvärme som kan skadas på Storgatan utan ska förses med en tyngd nertill, så att de inte blåser i väg. Generellt är endast restaurangens namn tillåten på solskyddet då övrig reklam kan kräva bygglov. Solskyddet ska rymmas inom det avgränsade området som utfälld och får inte sticka ut utanför inramningen/avgränsningen.

För solskydd innebär att taket/parasollen ska plockas ner/fällas ihop varje dag vid stängning samt anpassas efter väder. Om inte taket plockas ner/fälls ihop varje dag krävs bygglov.

Väljer näringsidkaren att använda sig av markiser så får markisen inte sättas upp så att den skjuter ut över uteserveringen eller gångbanan på lägre höjd än 2,30 meter. På byggnader kan markiser anses som väsentlig fasadförändring och är då bygglovspliktiga.

För gasolvärmare, spisar och grillar, gäller särskilda regler när det gäller hantering av brandfarlig gas samt övrig hantering av brandfarliga varor. Information om regler kring hanteringen finns att hämta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information och tillståndsansökan finns på sidan Brandfarliga och explosiva varor. Varken marschaller eller öppen eld får ställas direkt på gatan.