Länk till startsidan

Använd offentlig plats för att ta bort snö och is från tak

Som fastighetsägare är du skyldig att omgående ta bort snö och is från tak och rännor om den riskerar att rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats (gator, gångbanor, torg, gågator och parkmark). Arbetet med att ta bort snö och is ska utföras på ett sådant sätt att det inte uppkommer risk för att personer eller egendom skadas.

Behöver du använda kommunens mark (gatan, gångbanan med mera) för att akut ta bort snö och istappar som riskerar att skada personer och egendom på offentlig plats ska du anmäla detta till kommunen. Skicka din anmälan till ta-planer@ornskoldsvik.se. Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg eller gata behövs en godkänd trafikanordningsplan för arbetet. Tänk på att:

 • din anmälan ska innehålla tid och plats för arbetet samt namn och telefonnummer till ansvarig arbetsledare.
 • tillståndet gäller under max tre timmar. Om du inte kan hålla dig till tre-timmarsregeln ska du omgående meddela detta till trafik- och parkavdelningen.
 • tillståndet gäller endast för arbete på offentlig plats där kommun är huvudman.
 • tiden för arbetet ska i största möjliga mån styras så att det stör allmänheten så lite som möjligt. På gator med butiker ska arbetet utföras före klockan 10:00 (när butiker öppnar) och efter klockan 19:00 (när butiker har stängt).
 • innan du påbörjar arbetet, ska du samråda med näringsidkare, affärsinnehavare och andra fastighetsägare som eventuellt berörs av arbetet. Om arbetet utförs där det går bussar måste du kontakta bussbolaget.
 • alla vägar som ansluter mot arbetsområdet ska skyltas upp med vägmärke A20, varning för vägarbete, på gatornas båda sidor. Som sökande kan du hyra dessa skyltar eller anlita firma som har tillgång till skyltar.
 • grindar med reflexer ska finnas runt om hela arbetsområdet. Arbetsmaskiner, verktyg, skylift och arbetare får bara finnas innanför det avgränsade arbetsområdet.
 • om hela gångbanan utanför fastigheten behöver stängas av, ska gående hänvisas över till andra sidan med upplysningsmärke J2 med texten "Gående hänvisas till andra sidan". Som sökande kan du hyra dessa skyltar eller anlita firma som har tillgång till skyltar.
 • närliggande övergångsställen ska hållas öppna och tillgängliga för gående under hela arbetets gång.
 • den som utför arbetet (du som fastighetsägare kanske anlitar ett företag för att ta bort istapparna) ansvarar för att skylta på rätt sätt enligt kommunens trafikanordningsplan.
 • snö och is från fastigheten får inte lämnas kvar på offentlig plats utan ska tas bort direkt efter att arbetet är utfört.
 • den som utför arbetet ansvarar för att gatumark och kommunens utrustning som finns i området inte kommer till skada. Om skada skulle ske ska den som utför arbetet återställa och bekosta reparation.
 • på Storgatan (delen mellan Centralesplanaden och Stora Torget) och på Köpmangatan (delen mellan Nygatan och Lasarettsgatan) gäller särskilda krav. Vid arbete med kranbil, skylift eller annat tyngre fordon måste du använda markskivor för att jämna ut trycket från fordonet för att inte skada markvärmen som ligger nära markytan.

Du kan läsa mer om regler för hur avspärrning ska se ut i Sveriges kommuner och regioners handbok ”Handbok gatuarbete i tätort”. Länk till annan webbplats.