Viktig information om coronapandemin

Taxor och avgifter för sotning

Sotningstaxan gäller från och med 2021-05-01

Tillämpningsområde Örnsköldsviks kommun

För utförande av enligt lagstiftning föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa.

Denna taxa är reviderad utifrån sotningsindex 11 mars 2021 (9,94%) 

Sotningstaxa

Tillämpningsområde

Kostnad

1 Objekt i småhus

Kronor från den 1 juni exkl. moms

1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur per gång samt

1.1.1 Helårsbebott hus (Antal minuter x kr) 15,68 min x 8,63 kr

1.1.2 Fritidshus (Antal minuter x kr)

- Norra delen 24,22 min x 8,63 kr

- Södra delen (Nätra, Sidensjö, Själevad) 21,54 min x 8,63 kr

- Södra delen (Anundsjö, Skorped) 28.24 min x 8,63 kr
135,00


209,00

186,00

244,00

1.2 Objektsavgift (kr/enhet)

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal.

1.2.1. Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kW)

1.2.1.1 Eldad uteslutande med olja

1.2.1.1.1 Miljögodkänd panna eldad uteslutande med olja

1.2.1.2 Eldad helt eller delvis med fast bränsle

1.2.1.2.1 Miljögodkänd panna eldad helt eller delvis med fast bränsle

1.2.2.1 Braskamin

1.2.3.1 Lokaleldstad

1.2.4. Imkanal som omfattas av lagstadgad rensning debiteras med timersättning som utgår med218,00

261,00

275,00

275,00

196,00

173,00

518,00

1.3 Tilläggsavgift

1.3.1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd

a 1,0–2,5 m

b 2,6–5,0 m

c mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5

1.3.2. Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller horisontell kanal av högst 2,5 m längd till objekt 1.2


36,00

81,00

26,00

2 Övriga objekt

2.1 Inställelseavgift Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med pris, som anges i 4.5

2.2

2.2.1 Sotning av värmepanna jämte
tillhörande rökkanal och förbindelsekanal.
För den till rökkanalen anslutna största sotade
värme pannan uttas ersättning enligt kolumn a
och för var och en av de övriga
värmepannorna enligt kolumn b.

2.2.2 För sotning eller rensning av annat under
och 2.2.1 angivet objekt uttas er- sättning per
man och timme med pris, som anges i 4.5.
Parterna må träffa överenskommelse om
fast pris beräknat efter tidsåtgång.

Normaleffekt Mcal/h (ca kW)

-50 (- 60)

-51 - 100 (61 – 120)

-101 - 150 (121 – 180)

-151 - 200 (181 - 240)

-201 - 250 (241 – 300)

-251 – 300 (301 – 360)

-

a = huvud- panna
Enl. 1.
405,00

469,00

538,00

566,00

607,00

b = sidopanna
253,00

253,00

319,00

388,00

416,00

456,00

2.3 Tilläggsavgift

2.3.1. Separat rökkanal till sidopanna …………………………………………………………
2.3.2. Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1; tim- ersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

36,00

3 Undersökningsarbeten m.m. För undersökningsarbete, annat beställt arbete och urbränning uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. samt transportersättning enligt 4.3


4 Särskilda bestämmelser

4.1. Om vid utförande av arbete enligt 1.2,1.3 och 2.2.1 undantagsförhållande föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och med timme med pris, som anges i 4.5.

- sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i bbr).

- anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg.

- för sotningens genomförande erforderliga demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4.5. angiven debiteringsperiod.

- blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka.

- användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anlägg- ningsfel.

- fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d.

4.2. För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstignings- ställe, uttas tilläggsavgift med ……………………………………………………………..
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5., därest tids- åtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.

4.3. För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt 1.1. eller 2. samt en administrationsavgift av …………………………………………….
Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.

4.4. För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är till- gängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris som anges i 4.5. samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.5. Timersättning utgår med …………………………………………………………………..
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertids- arbete räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

4.6. I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

53,0076,00
518,00