Länk till startsidan

Att tänka på före en lantmäteriförrättning

Innan du skickar in din ansökan om lantmäteriförrättning har du möjlighet att göra en kostnadsfri förfrågan om fastighetsbildning till kommunens förrättningslantmätare. Du får där ett svar med en preliminär bedömning gällande om den tänka fastighetsbildningen möter några direkta hinder. Bedömningen är inget formellt beslut och du har rätt att gå vidare med din ansökan om lantmäteriförrättning oavsett vilken bedömning som gjorts. Väljer du att gå vidare med din fastighetsbildning behöver du lämna in en ansökan om lantmäteriförrättning.

Inom fem arbetsdagar från det att du skickat in din ansökan om lantmäteriförrättning får du en bekräftelse på att din ansökan inkommit. Beroende på vilken typ av lantmäteriförrättning du ansöker om varierar handläggningstiden, men den är normalt inte längre än tio månader. Om det är ett komplext ärende kan handläggningstiden vara längre än tio månader, men om förrättningen däremot rör en avstyckning av en normalstor bostadsfastighet för nybyggnation är handläggningstiden normalt inte längre än sex månader. Handläggningstiden räknas från och med att ärendet har tilldelats en förrättningslantmätare. En ansökan om lantmäteriförrättning som lämnas in är bindande oavsett utfall eller om ansökan återkallas. Det innebär att det alltid tas ut en grundavgift (minst 6 500 kronor).

Vid avstyckning ska ansökan skickas in inom sex månader från det att köpehandlingen undertecknats.

En lantmäteriförrättning påbörjas genom att fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligt eller digitalt ansöker om lantmäteriförrättning. Om ni är flera ägare till en fastighet måste ni alla eller era ombud skriva under ansökan. Vid klyvning för att upphäva ett samägandeskap behöver däremot inte samtliga fastighetsägare skriva under ansökan. I ansökan om lantmäteriförrättning ska kartor, servitutsavtal eller andra handlingar av betydelse för ärendet bifogas i ansökan. Handlingarna som skickas in ska vara originaldokument eller vidimerade kopior. Tänk på att tydligt beskriva vad du vill ha utfört, bifoga och skicka in begärda handlingar och komplettera med eventuella begärda handlingar utan dröjsmål i din ansökan.

Exempel på vanliga lantmäteriförrättningar:

  • avstyckning — när en ny fastighet bildas
  • klyvning — när en fastighet med flera ägare delas upp i nya fastigheter
  • sammanläggning — när flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet
  • fastighetsreglering — när du vill utöka eller minska din fastighet, bilda, ändra eller ta bort officialservitut
  • anläggningsförrättning — när flera fastigheter ska använda till exempel en väg eller brunn
  • fastighetsbestämning — när gränsen är oklar

Du kan även ansöka om lantmäteriförrättning digitalt via lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats. Där kan du också följa och komplettera pågående ärenden och kostnadsfritt se detaljerad information om dina fastighetsinnehav, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten.

Du är välkommen att kontakta kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik för frågor om till exempel fastigheter, gränser, servitut eller gemensamhetsanläggningar.