Länk till startsidan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar.

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.