Länk till startsidan

Ansökningsprocessen för att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp

När du bestämt dig för att anlägga ett enskilt avlopp eller ändra en befintlig avloppsanläggning behöver du skicka in en ansökan eller anmälan till kommunen. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan arbetet ska påbörjas. Kommunen kontaktar dig om ansökan behöver kompletteras med bilagor eller uppgifter. När dessa har kommit in, påbörjas handläggningen av din ansökan.

 1. Inför anläggandet av ett enskilt avlopp behöver du göra följande:
  Anlitar en entreprenör/konsult som är kunnig på området.
 2. Om du ska anlägga en infiltration eller en markbädd behöver du eller din entreprenör gör en markundersökning och redovisa det i markundersökningsprotokollet. Markundersökningen är till för att avgöra vilken avloppsanläggning som är lämplig på platsen. Markundersökningen består av att gräva en provgrop, ta jordprover och placera grundvattenrör. En provgrop grävs i närheten av den plats där du tänkt placera den efterföljande reningen. Gropen bör vara minst två och en halv meter djup eller ner till berg eller grundvatten.
  Här kan du läsa mer om placering av grundvattenrör.
 3. Du tillsammans med din entreprenör fyller i ansökningsblanketten. Om du ska göra en infiltration eller markbädd använder du blanketten Enskilt avlopp, markbaserad rening, ansökan anmälan. Om du ska anlägga en sluten tank använder du blanketten Enskild avloppsanläggning, sluten tank, ansökan. Om du ska anlägga ett minireningsverk använder du blanketten Enskilt avlopp, minireningsverk, ansökan, anmälan.
 4. I din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  *Översiktskarta där eventuella dricksvattentäkter, avloppsanläggningar och energiborrhål inom 200 m är utritade.

  *En karta, situationsplan, över fastigheten som visar fastighetsgränser, var avloppsanläggningen ska placeras, plats för provgrop, plats för grundvattenrör, byggnader, plats för slamtömningsbil, vattendrag och vilka byggnader som ska anslutas till anläggningen.

  *Längd- och tvärsektion över anläggningen (ritning med mått på längd, djup samt bredd på bädden)

  *Leverantörens beskrivningar, drift- och underhållsinstruktioner

  *Markundersökningsprotokoll med uppgifter om provgropen och grundvattenröret, om du ska anlägga en infiltration eller markbädd.

 5. Kommunen skickar en bekräftelse till dig på att ansökan kommit in.
 6. Kommunen frågar efter komplettering om något saknas.
 7. Kommunens handläggare tar kontakt med dig.
 8. Handläggaren från kommunen besöker platsen.
 9. Kommunen skickar ansökan, karta över fastigheten och andra relevanta handlingar till berörda grannar för att ge dessa en chans att yttra sig över förslaget.
 10. Kommunens handläggare kan också skicka remiss till kommunens handläggare kan även skicka remiss till Miva, Länsstyrelsen och andra förvaltningar på kommunen.
 11. Om synpunkter från grannar eller yttranden från myndigheter kommer in får du läsa dem. Du kan också behöva göra förändringar på din tänkta avloppsanläggning utifrån de synpunkter och yttranden som kommit in.
 12. Kommunen fattar ett beslut i ärendet. Både du som sökande och de grannar som fått yttra sig i ärendet får beslutet och kan överklaga om ni inte är nöjda. Beslutet du får är förenat med villkor om hur avloppsanläggningen ska anläggas och underhållas.
 13. Kommunen skickar en faktura för handläggningen till dig som är sökande. Den skickas separat och inte tillsammans med beslutet.
 14. Du och din entreprenör anlägger avloppsanläggningen. Arbetet ska påbörjas inom två år från det att du fått tillståndet och vara klart inom fem år.
 15. Du eller din entreprenör fyller i och skickar in utförandeintyg tillsammans med foton när anläggningen är färdigställd. Utförandeintyget ska fyllas i av den som utfört anläggningen.
 16. Kommunen granskar utförandeintyget och fotona för att se att villkoren i tillståndet följs och skickar sedan ett utlåtande till dig. Kommunen skickar också information till Miva, som är ansvariga för slamtömning, om att det finns en ny avloppsanläggning på fastigheten.