Länk till startsidan

Byggnadsminnen, värdefulla byggnader och kulturmiljöer

Ur ett kulturmiljöperspektiv har alla byggnader ett värde. Värdet är varierande beroende på när den är byggd, vilken typ av byggnad det är och i vilken miljö som byggnaden står. Oavsett värdet eller skyddet får inte en byggnad förvanskas. Som ägare av byggnaden är du ansvarig att vårda den.

Byggnadsminne

Det högsta skyddsvärdet som en byggnad kan få är att bli klassat som byggnadsminne. Länsstyrelsen i Västernorrland beslutar om särskilt skyddsvärda byggnader ska få skydd enligt Kulturminneslagen.

Om du vill ändra ett byggnadsminnes ut- eller insida krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen som du kan söka.

Här kan du läsa mer om byggnadsminnen och ta del av vilka byggnader som är klassade som byggnadsminnen i Västernorrland samt se blankett för ansökan. Länk till annan webbplats.

Andra värdefulla byggnader

Även byggnader som inte är ett byggnadsminne kan omfattas av skyddsvärden som gör att de inte får förvanskas eller rivas. Sådana byggnader är ofta skyddade i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Ta reda på vad som gäller för din fastighet genom att se karta med detaljplan eller områdesbestämmelser:

Se karta - kommunkartan Länk till annan webbplats.

En byggnad kan vara värdefull även om den inte är skyddad som byggnadsminne, i en detaljplan eller en områdesbestämmelse. Dessa byggnader finns då beskrivna i kommunens egna inventeringar.

För mer information kontakta kommunens byggnadsantikvarie via kontaktcenter.

Kulturmiljöer

Din byggnad kan ingå som en del i en bebyggelsemiljö som tillsammans med andra byggnader i kvarteret eller närmiljön utgör en särskilt värdefull kulturmiljö.
Exempel på kulturmiljöer som finns i Örnsköldsvik är bland annat fiskeläget i Ulvöhamn.

Här kan du ta del av Kulturmiljöprogrammet;

Kulturmiljöprogram 2005 del 1. Pdf, 932.5 kB.

Kulturmiljöprogram 2005 del 2. Pdf, 5.3 MB.

Observera att kulturmiljöprogrammet är på gång att uppdateras med en ny version.