Länk till startsidan

Bygglovsprocessen

1. Bygglovsansökan

Du skickar in ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Om det saknas information kommer du få ett meddelande om att du behöver komplettera din ansökan.

2. Bygglovsprövning

När ansökan är komplett skickas ett bekräftelsemeddelande ut och nu påbörjas handläggningen av ditt ärende. Handläggningstiden får ta upp till 10 veckor från att ansökan är komplett och kan i vissa fall förlängas med ytterligare 10 veckor.

3. Bygglovsbeslut

När bygglovet är beslutat får du ett meddelande via post. Beslutet får laga kraft efter 4 veckor om inget överklagande har inkommit. Giltighetstiden är 5 år och arbetet måste påbörjas inom 2 år. I beslutet kallas du som sökande (och din kontrollansvarige, om ärendet kräver det) till ett tekniskt samråd.

4. Tekniskt samråd

Du och din kontrollansvarige träffar en av kommunens byggnadsinspektörer för tekniskt samråd.

5. Startbesked

Efter det tekniska samrådet kan startbesked medges, om alla tekniska handlingar är inskickade till byggenheten. När du fått meddelande med beslut om startbesked får du börja bygga direkt, om kungörelsetiden har passerat och lovet har fått laga kraft (ingen har överklagat).

6. Arbetsplatsbesök

Minst en gång under arbetets gång träffar du och din kontrollansvarige en byggnadsinspektör från kommunen på byggarbetsplatsen. Syftet är att kontrollera att arbetet löper på utan större bekymmer och att lagar och regler efterföljs.

7. Slutsamråd

När ditt arbete är slutfört träffas du, din kontrollansvarige och byggnadsinspektören på plats igen för att genomföra en sista kontroll att allt är utfört enligt beviljat lov.

8. Slutbesked

När du fått ditt slutbesked får du börja använda din nya byggnad. Är inte alla funktioner färdiga behöver dessa åtgärdas och redovisas för byggenheten innan du får ett slutbesked. Byggnadsinspektören kan skriva ett tillfälligt slutbesked som gäller en kortare tid.