Länk till startsidan

Anhörigbehörighet och framtidsfullmakt

Anhörigbehörighet innebär du som anhörig får företräda en person som på grund av sjukdom, psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Framtidsfullmakt är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. En framtidsfullmakt gör det möjligt för dig som enskild att utse någon som kan ta hand om dina ekonomiska eller personliga angelägenheter om du senare i livet inte längre klarar av det själv.

Sedan 1 juli 2017 behöver du inte längre ha en fullmakt för att företräda en familjemedlem som förlorat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom.

Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.

Anhörigbehörigheten gäller för angelägenheter som berör familjemedlemmens dagliga liv, som till exempel:

 • Betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder.
 • Betala engångsbetonade utgifter, till exempel läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen.
 • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner, till exempel bostadsbidrag.

Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja.

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

 1. make, registrerad partner eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon, även halvsyskon
 6. syskonbarn.

Som anhörig är du inte skyldig att träda in och hjälpa familjemedlemmen. Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen. Detsamma gäller om du av någon anledning inte går att nå. Om det finns flera anhöriga under samma position i turordningen företräder ni familjemedlemmen gemensamt. Ni får då komma överens om hur ni löser det rent praktiskt.

Anhöriga som är under 18 år eller har någon form av ställföreträdare räknas bort i turordningen.

Om du som anhörig tänker utöva behörigheten bör du informera familjemedlemmen om det. Du behöver inte ha något intyg på att du har tagit behörigheten i bruk.

På Svenska bankföreningen hittar du information om anhörigbehörighet, framtidsfullmakt och god manskap Länk till annan webbplats.

Läs om anhörigbehörighet i föräldrabalken(1949:381), kapitel 17 Länk till annan webbplats..

Framtidsfullmakt är ett ett alternativ till god man och förvaltare. Framtidsfullmakten är något som du skriver i förebyggande syfte. Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du senare i livet inte längre klarar av det själv. Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan till exempel betala dina räkningar och fatta beslut för din räkning.

Mer information och en mall för att skriva framtidsfullmakt hittar du på Svenska bankföreningars webbplats. Länk till annan webbplats.

Se broschyr om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet, god man och förvaltare framtagen av SKR i samarbete med svenska bankföreningen. Länk till annan webbplats.

Du kan kontakta en jurist för att få hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt. Om du vill göra det själv måste du följa nedanstående regler för att framtidsfullmakten ska vara giltig:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha förmåga att förstå framtidsfullmaktens innebörd.
 • Du ska ha förmåga att ta hand om dina personliga angelägenheter.
 • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig.
 • Framtidsfullmakten ska vara bevittnad av två samtidigt närvarande och ojäviga personer.
 • Det ska vara tydligt att det är en framtidsfullmakt.
 • Det ska stå vem som är fullmaktshavare, alltså vem du ger rätten att sköta det som fullmakten gäller.
 • Det ska stå vad framtidsfullmakten omfattar och vilka villkor som gäller, till exempel fördelning av flera fullmaktshavares behörighet, gåvor, arvode, granskning och domstolsprövning.

I fullmakten ska du beskriva vad fullmaktshavaren ska sköta. Det kan till exempel vara att:

 • betala dina räkningar
 • förvalta din egendom
 • agera gentemot myndigheter
 • bevaka dina personliga intressen
 • företräda dig i frågor angående bostad och social omsorg.

Fullmaktshavaren kan aldrig företräda dig i frågor av särskilt personlig karaktär, som att ingå äktenskap, bekräfta föräldraskap eller att upprätta testamente.


Framtidsfullmakten ska användas när du på grund av varaktig sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller liknande har tappat din egen förmåga att sköta dina personliga angelägenheter. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft. Fullmaktshavaren kan ansöka om att låta tingsrätten avgöra om fullmakten ska träda i kraft eller inte. Du kan också i din framtidsfullmakt skriva att det måste vara domstolen som avgör om fullmakten ska träda i kraft.

Om du har god man eller förvaltare kan inte framtidsfullmakten träda i kraft. Däremot kan du få god man eller förvaltare om du har en framtidsfullmakt som har trätt i kraft, då blir framtidsfullmakten ogiltig. Du kan dock ha både godmanskap eller förvaltarskap och framtidsfullmakt samtidigt så länge de inte omfattar samma uppgifter. Till exempel kan du ha god man för att bevaka rättigheter och framtidsfullmakt för ekonomiska angelägenheter.

Överförmyndaren har ingen närmare tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Däremot kan du kontakta överförmyndarenheten om du är orolig över att en framtidsfullmakt missbrukas. Om det finns misstanke att framtidsfullmakten misbrukas kan överförmyndaren begära in redovisning och upplysningar. Om utredningen visar att fullmakten har missbrukats kan överförmyndaren besluta att fullmakten helt eller delvis inte längre får användas.