Länk till startsidan

Revisionens uppgift

Revisorerna ska, enligt kommunallagen, varje år granska all verksamhet som nämnderna utövar, exempelvis barn- och äldreomsorg, gator, vägar och skola i den omfattning som beskrivs i god revisionssed.

Revisorerna granskar om verksamheten lever upp till kommunfullmäktiges mål, beslut, riktlinjer, gällande lagstiftning och att verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser.

Revisorerna granskar att budget, kontroll och uppföljning utförs så att den kan ligga till grund för styrning och ledning samt att den interna kontrollen är aktiv och ändamålsenlig så att den förebygger, upptäcker och åtgärdar brister.

Revisorerna granskar även om resultatet i kommunens delårsrapport och årsbokslut överensstämmer med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

Oberoende revisorer

Revisionen består av sju ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Flertalet av de sju ledamöterna väljs ur den politiska minoriteten och även ordföranden väljs ur minoriteten.


Revisorerna agerar oberoende. Det betyder att revisorerna, eller nära familj till dessa, inte kan väljas in i kommunfullmäktige eller nämnd samtidigt som de är revisorer. Revisorerna granskar självständigt och även om de utsetts och är medlemmar i politiska partier, är de partipolitiskt obundna i sitt uppdrag som revisorer.

Revisorerna har stöd i granskningsarbetet av sakkunniga biträden. För mandatperioden 2023-2026 har KPMG upphandlats av revisorerna. De sakkunniga biträdena utför, på uppdrag från revisorerna, fördjupade granskningar.

Risk- och väsentlighetsanalys, granskning

Revisorernas uppdrag är att varje år granska all kommunal verksamhet. Då det är ett stort uppdrag genomför revisorerna varje år en prioritering, en risk- och väsentlighetsanalys. I risk- och väsentlighetsanalysen identifierar och bedömer revisorerna hot och risker och prioriterar vad som ska granskas extra noga.

Varje år genomför revisorerna ett antal fördjupade granskningar, det kan exempelvis gälla upphandling av HVB-hem eller hantering av föreningsbidrag. Varje år genomförs dessutom en fördjupad granskning av kommunens delårs- och årsbokslut. De fördjupade granskningarna genomförs på revisorernas uppdrag av de sakkunniga biträdena.

Utöver de fördjupande granskningarna gör revisorerna andra kontroller som att träffa nämnder och tjänstepersoner, läsa protokoll och andra handlingar samt att göra studiebesök.

När risk- och väsentlighetsanalysen är klar beslutar revisionen om en revisionsplan. Där beskrivs de granskningsinsatser som ska göras under året. Revisionsplanen presenteras för kommunfullmäktige och offentliggörs på kommunens webbplats.

Revisionsskrivelse och revisionsberättelse

När en granskning är genomförd och godkänd av revisionen skriver revisorerna en revisionsskrivelse där deras sammanfattande synpunkter och eventuell kritik presenteras.

Revisionsskrivelsen skickas sedan till den ansvariga nämnden så att den kan besvara synpunkterna.Granskningen och revisionsskrivelsen lämnas även till kommunfullmäktige för kännedom.

Varje år efter att revisionen granskat kommunens årsbokslut skriver revisorerna en revisionsberättelse där årets granskningar sammanfattas. Där kan revisorerna rikta anmärkningar mot nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda. Revisionerna uttalar sig även i frågan om de tycker att nämnderna och kommunstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Revisionsår

Ett revisionsår avslutas när revisionen överlämnar sin revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Detta sker i Örnsköldsviks kommun vanligtvis i mars. Nästa revisionsår påbörjas när revisorerna fastställer sin revisionsplan och presenterar den i kommunfullmäktige.