Länk till startsidan

Välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen erbjuder främjande och stödjande insatser för personer som behöver stöd och service, vård och omsorg. Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden: äldreomsorg, funktionsstöd samt individ och familj

Stödet till den enskilde samordnas genom två entréfunktioner där resurser och kompetenser från olika verksamhetsfält samverkar utifrån individens behov.

  • Entré ”Råd och stöd” samordnar insatser inom äldreomsorg och funktionsstöd. Här finns öppna insatser som exempelvis träffpunkter, anhörigstöd, demenssjuksköterska och trygghetslarm. Entrén är även vägen in till fortsatta insatser och bistånd inom hälso- och sjukvård, ordinärt och särskilt boende, LSS-verksamhet och socialpsykiatri.

  • Entré ”Individ och familj” koordinerar socialtjänstens insatser riktade mot självförsörjning samt stöd till vuxna respektive barn och unga. Här ryms hela stödkedjan från förebyggande verksamhet, som exempelvis familjecentral, fältassistenter och stödcentrum för unga brottsutsatta, till biståndsbedömda insatser.

Förvaltningschef: Kaisa Björnström.

Ansvarig politisk nämnd: välfärdsnämnden

E-post till förvaltningen: valfard@ornskoldsvik.se