Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Kommunledningsförvaltningen

Inom kommunledningsförvaltningen finns fem avdelningar; ekonomi-, personal-, kommunikations-, tillväxt- och utvecklingsavdelning, samt en stab. Avdelningarna är strategiska kommunövergripande funktioner för att initiera, ta ansvar för och driva de frågor som ligger inom respektive ansvarsområde.

Förvaltningens uppdrag är att samordna, leda och följa upp den kommunala verksamheten. Den ska säkerställa att övergripande mål och perspektiv beaktas, att kvalitetssäkring av gemensamma verksamhetsprocesser görs. Den ska också leverera, koordinera, strukturera och följa upp kommunens olika planer och policydokument och stå för projektsamordning och utredningskapacitet. Förvaltningen ansvarar också för den övergripande planeringen när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kommundirektören är kommunens högste chef och chef för kommunledningsförvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår att vara länken mellan den politiska styrningen och förvaltningsorganisationen och företräda kommunstyrelsen gentemot styrelser, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

Förvaltningschef: Magnus Haglund

Ansvarig politisk nämnd: kommunstyrelsen

E-post till förvaltningen: kommunledning@ornskoldsvik.se