Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Samhälle och miljö

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 180 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla den interna verksamheten. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen som kan utgöra grund för styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna: Barn och unga / Stöd och omsorg / Samhälle och miljö. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Det är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Kommunens Kvalitet i Korthets resultat är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett medborgarperspektiv. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Området Samhälle och miljö

Resultaten från SCB:s medborgarundersökning gällande bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen och att få svar på frågor till kommunen fungerar bra ligger bland de 25 procent sämsta kommunerna. Däremot ligger resultatet på SKR:s delaktighetsindex bland de 25 procent bästa kommunerna. Syftet med delaktighetsindex är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna (aktiviteter för medborgarkontakter).

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera har förbättrats och ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. Resultatet för elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, har minskat markant.

Resultatet för företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt ligger kvar på samma nivå och ligger bland de 25 procent bästa kommunerna. Trots att resultatet för handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus har förbättrats ligger det kvar bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Resultaten för insamlat kommunalt avfall totalt kilo per invånare, andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen och ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer ligger bland de 25 procent sämsta kommunerna.