Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Barn och unga

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 180 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla den interna verksamheten. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen som kan utgöra grund för styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna: Barn och unga / Stöd och omsorg / Samhälle och miljö. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Det är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Kommunens Kvalitet i Korthets resultat är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett medborgarperspektiv. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Området Barn och unga

Inom området barn och i unga ligger majoriteten av resultat över rikssnittet. Kostnaderna för förskola per inskrivet barn, grundskola och gymnasieskola har ökat.

Mellan 2022 och 2023 har antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan ökat och ligger bland de 25 procent sämsta kommunerna. För andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ligger resultatet, trots en minskning, bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Resultaten för andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram och elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa har förbättrats och ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. I åk 8 följs det upp hur nöjda eleverna är med sin skola. Andelen som svarat ”Helt och hållet” eller ”Till stor del” är 59 procent (ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna).

Resultaten för gymnasieelever med examen inom 4 år har försämrats, men ligger bättre till än rikssnittet. Även om resultaten för gymnasieelever med examen inom 4 år (kommunala skolor) respektive indraget studiestöd på grund av ogiltig frånvaro har försämrats ligger det bland de 25 procent bästa kommunerna.

Mellan 2022 och 2023 har resultatet för aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek förbättrats. Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar (7-20 år) ligger kvar på samma nivå. Båda resultaten placerar kommunen bland de 25 procent bästa kommunerna. Andel elever i musik- eller kulturskola (6-15 år) har minskat och kommunen ligger numera bland de 50 procent mellersta kommunerna.