Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Barn och unga

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 170 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla den interna verksamheten. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen som kan utgöra grund för styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna: Barn och unga / Stöd och omsorg / Samhälle och miljö. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Det är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Kommunens Kvalitet i Korthets resultat är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett medborgarperspektiv. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Området Barn och unga

Mellan 2020 och 2021 har personaltätheten försämrats och ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. För andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk ligger resultatet bland de 25 procent bästa kommunerna. För andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik har resultatet förbättrats och ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Resultaten för andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram och med lägst betyget E i idrott och hälsa har minskat och ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. I åk 8 följs det upp hur nöjda eleverna är med sin skola. Andelen som svarat ”Helt och hållet” eller ”Till stor del” är 59 procent och ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Även om resultaten för gymnasieelever med examen inom 4 år respektive indraget studiestöd på grund av ogiltig frånvaro har försämrats ligger de bland de 25 procent bästa kommunerna.

Mellan 2020 och 2021 har resultaten för aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek samt elever i musik- eller kulturskola (6-15 år) förbättrats. Däremot är antal deltagartillfällen i idrottsföreningar (7-20 år) lägre. Trots denna försämring ligger såväl detta som de två tidigare resultaten bland de 25 procent bästa kommunerna.