Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Positivt planbesked för utredning av mark för båtverksamhet och strandpromenad i Bodum
kartbild med mycket grönska och en del byggnader samt grusade planer.

Markerat planområde i Bodum som ska utredas för båtverksamhet och strandpromenad.

Positivt planbesked för utredning av mark för båtverksamhet och strandpromenad i Bodum

Samhällsbyggnadsutskottet lämnade positivt planbesked under sammanträdet 16 maj och ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att pröva planläggning av Bodum 7:1 med flera, som innefattar tilltänkt mark för bland annat båtställningsplatser.

Det finns en stor efterfrågan på båthus och uppställningsytor för båtar i Örnsköldsvik och senaste året har kommunen fått in ett flertal förfrågningar. Det behövs även fler båtplatser för att möjliggöra utvecklingen av området Lungvikstrand, som ingår i projektet Stadsdel 2030.

Det aktuella planområdet i Bodum gränsar till befintliga båthus på kommunal mark samt Övik Marina & Motor AB, som är verksamma inom bland annat båtförsäljning och verkstad. Kommunen ser samordningsvinster med att samla båthusverksamhet inom samma område då flera föreningar har möjlighet att samnyttja funktioner kopplade till deras verksamheter. Genom planläggning för hamnverksamhet i Bodum vill kommunen erbjuda en alternativ lokalisering till Lungviks hamnförening.

— Det är kommunens högst prioriterade detaljplan för tillfället, just med anledningen av kopplingen till Stadsdel 2030 och vi gör det vi kan för att hjälpa Lungviks hamnförening att hitta en alternativ placering för sin båtförvaring, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Andreas Jansson (C).

Området ska även göras mer tillgängligt för allmänheten genom att kommunen planlägger mark för allmän plats. Vilket möjliggör för tillskapande en sammanhängande strandpromenad mellan Bonäset och Dekarsön, som skulle förbättra möjligheten att kunna gå- och cykla under sommarhalvåret till och från Dekarsön. Strandpromenaden skapar även förutsättningar för barn och unga att kunna ta sig till och från fotbollsplanerna i området på ett än mer säkrare sätt.

I och med den starka koppling som detaljplanen för Bodum 7:1 med flera har till detaljplaneprogrammet för Stadsdel 2030 och dess framtida arbete, har detaljplanen gets politisk hög prioritering. Arbetet, som redan är påbörjat, kommer innebära bland annat att utreda lämplighet och förutsättningar att ianspråkta mark inom strandskyddsområdet och jordbruksmark. Det kommer även genomföras bland annat inventeringar kopplat till natur- och djurvärden.

Publicerad: