Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Fokus på gestaltning och gröna ytor i detaljplanen för nya polisstationen
Illustration över en modern byggnad i mörka varma toner.

Illustration över polisstationens entré och fasad mot Strandgatan, framtagen av Sweco.

Fokus på gestaltning och gröna ytor i detaljplanen för nya polisstationen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under dagens sammanträde att godkänna detaljplanen för Örnsköldsvik 8:28 m.fl., del av. Planområdet är tänkt att inrymma en ny polisstation med tillhörande arrest, kontorslokaler och parkeringsplatser. Områdets centrala och exponerade läge, vid Örnsköldsviks södra entré, gör att det ställs extra höga krav på bland annat byggnadens gestaltning.

Planområdet för den nya polisstationen ligger på en strategisk viktig plats för Örnsköldsviks stadsutveckling och som även utgör den södra entrén till staden. Det centrala läget vid väg E4, badhuset, Varvsberget och resecentrum gör att byggnadens fasader behöver utformats med god gestaltning och vara välkomnande från alla håll. Inom och omkring planområdet finns idag få stora träd och stor andel hårdgjord yta, därför reglerar detaljplanen även krav på tillkommande grönska.

— Den framtida gröna infrastrukturen inom planområdet kommer ha stor inverkan på stadsbilden, luftkvaliteten och lokalklimatet. Träd och regnbäddar föreslås bli ett karaktäriserande element på förgårdsmarken mellan den planerade byggnaden och Strandgatan. Förutom att planområdets placering i staden ställer krav på god gestaltning så har det även inneburit komplexa utredningar gällande till exempel riskobjekt i närheten och dagvattensituationen. I och med att planen är att polisen ska husera här i framtiden så har det även krävts en totalförsvarsutredning, vilket vi aldrig har gjort tidigare, säger Vanessa Nilsson Hedman, planarkitekt vid Örnsköldsviks kommun.

Arbetet med att ta fram detaljplanen har även varit komplex utifrån att det under marken går stora ledningar för el, värme och vatten som kommer behöva flyttas i och med byggandet av den nya polisstationen.

Intill planområdet för polisstationen pågår det även ytterligare ett arbete med att ta fram en detaljplan som omfattar gamla busstationstomten. Det planområdet är tänkt att inrymma ett kultur-och evenemangscentrum och eller bostäder samt centrumverksamhet. Samråd planeras till vinter 2024 och antagande någon gång kring höst/vinter 2025. Just nu pågår det flertalet utredningar såsom undersökningar för att ta reda på om marken är förorenad samt vilka geotekniska förutsättningar som finns och även i denna plan kommer det ställas krav på gestaltning.

— Den stadsomvandling som vi önskar se i det här området ska på grund av det centrala och exponerade läget ske med hög nivå av gestaltning för både material och form. Vi vill skapa en välkomnande och attraktiv miljö för allmänheten vilket gör att vi lägger stort fokus på allmänna platser, säger Karl Frostevall, planarkitekt vid Örnsköldsviks kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar nu vidare detaljplan för Örnsköldsvik 8:28 m.fl., del av (polisstationen) till antagande i kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni.

kartvy över ett rödmarkerat område.

Markerat planområde, som är tänkt att inrymma bland annat den nya polisstationen.

Publicerad: