Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Årlig uppföljning av patientsäkerhetsarbete
fysioterapeut hjälper man med gångträning i en korridor

Årlig uppföljning av patientsäkerhetsarbete

En patientfokuserad vård och ett kunskapsbaserat, systematiskt arbete är betydelsefulla inslag i kommunens arbete för en stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg. Nu finns en uppföljning av arbetet under 2023.

Välfärdsförvaltningen har nyligen sammanställt sin patientsäkerhetsberättelse för 2023. Det är en årlig rapport där kommunen, i egenskap av vårdgivare, är skyldig att redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. I rapporten lyfter förvaltningen också fram pågående utvecklingsarbete.

En personcentrerad vård, med delaktighet från patienten, är både ett kvalitetsmål inom förvaltningen och den riktning som gäller för den omställning som länets kommuner och regionen kommit överens om i arbetet ”God och nära vård i Västernorrland”. Likaså betonas det hälsofrämjande perspektivet. Ett exempel som ligger väl i linje med detta är kommunens pilotprojekt ”tidig rehabilitering i samverkan”.

Projektet som inleddes 2022 syftar till att stärka patientens egna förmågor i ett tidigt skede. Den som första gången söker bistånd, i form av exempelvis hemtjänst eller trygghetslarm, erbjuds besök av arbetsterapeut och fysioterapeut för en bedömning av sina funktionsförmågor. Den som tackar ja, får därefter genomföra en individuellt utformad rehabilitering under ledning av arbetsterapeut/fysioterapeut. Något som kan leda till minskat behov av insatser, ökad självständighet och kvarboende i det egna hemmet.

– Projektet har tagits emot väl av de individer som har deltagit, vilket en patientenkät efter avslutad rehabiliteringsperiod visar. De som har svarat skattar rehabiliteringen mycket högt, säger Karola Lindmark, medicinskt ansvarig rehabilitering.

Centrala uppgifter för patientsäkerheten är ett ständigt arbete för att stärka vårdhygien och säkerhetskultur. Efter pandemin utsågs särskilda hygienombud bland medarbetare i ordinärt och särskilt boende med uppdrag att granska följsamheten till basala hygienrutiner. Under 2024 riktas bland annat utbildningar i vårdhygieniskt arbete till enhetschefer. För vårdnära medarbetare introduceras ”Kompetensstegen” som ska ge enhetlig och fördjupad kunskap inom hälso- och sjukvårdande uppgifter.

– Vi har också inrättat ett strategiskt patientsäkerhetsforum med uppgift att planera, driva och följa upp det systematiska patientsäkerhetsarbetet, som även omfattar LSS och psykosocial verksamhet. Forumet har en viktig roll när vi, med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella plan, utformar vår årliga lokala handlingsplan för patientsäkerhet. En grundläggande del för ett framgångsrikt arbete och en god och säker vård är givetvis att våra medarbetare görs delaktiga i säkerhetskultur och planer, understryker Susanne Backström Näsman, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Du som vill ta del av välfärdsförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 2023 kan skicka e-post till valfard@ornskoldsvik.se

Publicerad: