Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen 9 april
Mikrofon i förgrunden, kommunstyrelseledamöter disade i bakgrunden

Information från kommunstyrelsen 9 april

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 9 april 2024. Kompletta handlingar finns under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Nya taxor för torghandel

Taxorna för torg- och marknadshandel har varit oförändrade sedan 2000 och täcker inte längre kostnader för drift, underhåll och ökat behov av el bland torghandlarna. Kommunstyrelsen föreslår därför en revidering av taxorna samt att en schablonavgift för elkostnad införs. De nya taxorna föreslås bli:

 • Torghandelsplats 3 630 kronor/månad + el eller 182 kronor/dag + el
 • Marknadshandelsplats (försäljning vid marknadsdag) 266 kronor/dag + el.
 • Korvvagn, matvagn eller liknande 2 541 kronor/månad + el eller 363 kronor/dag + el.

Taxorna föreslås gälla från och med 1 juni 2024 med årlig uppräkning enligt konsumentprisindex. Kommunfullmäktige föreslås även godkänna reviderade föreskrifter för torghandel.

Medfinansierar gränsöverskridande musikprojekt

Musikmakarna har ansökt om medfinansiering för ett treårigt projekt, ”Nordic Music Creators”, som är ett samarbete mellan Musikmakarna, Kulturakademin i Storuman, Region Västerbotten och ett antal aktörer i finska Österbotten. Projektet syftar till att stärka musikindustrin i Aurora-regionen (Aurora är ett program i den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete) med mål att skapa en hållbar och dynamisk miljö för musikskapare, entreprenörer och utbildningsinstitutioner. Kommunstyrelsen beviljar projektet 1,3 miljoner kronor i medfinansiering perioden 2024-2027.

Positiva till ansökan om orienterings-VM 2029

Kommunstyrelsen ser positivt på möjligheten att utgöra eventuell värdkommun för VM i orientering 2029 och föreslår att kommunfullmäktige godkänner en avsiktsförklaring mellan Svensk Orientering Events, Örnsköldsviks kommun och potentiella funktionärsföreningar.

Extra skattemedel till Stadsdel 2030

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillför 5 miljoner kronor i extra skattemedel 2024 för fortsatt arbete med Stadsdel 2030. Det är kostnader kopplade till ansökt planbesked med bland annat fördjupade utredningar gällande exempelvis geoteknik, miljö, infrastruktur och exploateringsgrad i ett område motsvarande 20 hektar.

Minskat utsläpp av växthusgaser

Kommunen har som mål att kommunkoncernen ska vara klimatneutral och energieffektiv 2030. I Klimatbokslut 2023 redovisar kommunen för tredje året i följd en uppföljning av koncernens växthusgasutsläpp. Som verktyg för kartläggning och analys har GHG-protokollet (Green House Gases) använts. Beräkningen visar att kommunkoncernens verksamheter under 2023 orsakade ett utsläpp på 53 723 ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen, som delas in i tre delar- så kallade scope, minskade tillsammans med 10 procent 2023 jämfört med 2022. Den totala utsläppsminskningen beror till största delen på minskad förbränning av fossil eldningsolja och torv i Övik Energis kraftvärmeverk jämfört med 2022. Elfordonen inom kommunkoncernen har blivit fler och utsläppen minskat. Som tidigare, domineras växthusgasutsläppen av energiproduktionen inom Övik Energi. Bolagets målsättning är att 2025 vara klimatneutrala inom den egna verksamheten, vilket innebär att fasa ut torv och olja som bränslen. Planen är att fasa ut torv redan under hösten 2024.

Önskar förtydliganden kring resurscentrum mot våld

Kommunstyrelsen tydliggör att arbete mot våld är viktigt, behöver utvecklas och att samverkan är betydelsefull. I ett pågående projekt, ”Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck”, har Länsstyrelsen i uppdrag att stödja myndighetsgemensamma regionala resurscentrum och efterfrågar kommunal medfinansiering. Kommunstyrelsen avstår från att medfinansiera Regionalt resurscentrum mot våld 2024-2025 då finansiering till och med 2025 är säkrad genom Länsstyrelsen. För ett ställningstagande om medfinansiering från och med 2026 önskar kommunstyrelsen att Länsstyrelsen fördjupar underlaget samt utreder möjlighet till bredare finansiering.

Klimatperspektiv beaktas genom policy för ekologisk hållbarhet

Marie Buhr, Michael Carlsson, Göran Wåhlstedt, Lena Salö, Maud Persson samt Ulrika Ödebygd (samtliga V) föreslår i en motion att kommunen ska integrera ett klimat- och miljöperspektiv, från planering till genomförande, inför alla beslut i kommunfullmäktige och nämnder. Kommunstyrelsen instämmer i motionens intentioner och anser att klimat- och miljöperspektivet redan beaktas genom beslutat arbetssätt i policy för ekologisk hållbarhet.

Avböjer medlemskap i Coompanion Kooperativ Utveckling

Carolina Sondell (S) föreslår i en motion att Örnsköldsviks kommun blir medlem i föreningen Coompanion Kooperativ Utveckling. Motionären menar att ett medlemskap skulle bidra till fler sociala företag inom kommunen och därmed ökad möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen anser att kommunen redan idag arbetat för socialt företagande på olika sätt, bland annat genom Samordningsförbundet och Bygdgdsam, och föreslår avslag på motionen.

Inte aktuellt med gratis sandningssand

Gösta Nordberg (SD) föreslår i en motion att kommunen ska återinföra gratis halkbekämpningsmaterial för privatpersoner. Det är en kostnad som det idag inte finns ekonomiskt utrymme för och som dessutom skulle kunna leda till att aktörer som idag tillhandahåller halkbekämpningsmaterial tappar en inkomstkälla, menar kommunstyrelsen och föreslår avslag på motionen.

Klartecken för stödmur

Längs Modovägen finns en stödmur som är i mycket dåligt skick och där ett eventuellt ras skulle innebära en direkt risk och starkt begränsad framkomlighet. Stödmuren behöver snarast åtgärdas och kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får använda 9,5 miljoner kronor av sitt av investeringsutrymme för att bygga en ny stödmur under 2024. Däremot föreslås avslag på begäran om extra skattemedel för tillkommande kapitalkostnader.

Ansöker om trygghetsprojekt

Kommunstyrelsen ansöker hos Allmänna arvsfonden om projektstöd för ”Tryggt Örnsköldsvik”. Projektet syftar till att utveckla en modell som kan användas inom föreningslivet för att möjliggöra trygga, inkluderande miljöer fria från våld där barn och unga kan utöva sin idrott och växa upp i ett jämställt samhälle fritt från våld. Erfarenheter från bland annat satsningarna Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld, Valla om fem år samt öppet samråd parasport kommer att tas tillvara under projektet.

Övriga ärenden:

 • Månadsuppföljning
 • Yttrande, antagande av policy för uppföljning av externa utförare
 • Yttrande, reviderad inköps- och upphandlingsstrategi
 • Ansökan om komplettering till ansökan om planbesked Örnsköldsvik 9:1 och 9:12.
 • Återrapportering av uppdrag, utreda arbetet för en hållbar, rättvis och etisk handel och konsumtion
 • Uppföljning, klimatstrategi bokslut 2023
 • Yttrande, översyn och aktualisering av hamnarna och riksintresse för yrkesfisket
 • Yttrande, taxa för utlämnande av allmän handling
 • Yttrande, revidering av policy för representation och gåvor
 • Yttrande, åtgärder för en bättre bostadsförsörjning
 • Godkännande av avtal om måltidsverksamhet i Örnsköldsviks kommun
 • Reviderat reglemente kostnämnden
 • Bokslut för stiftelser 2023
 • Redovisning av genomförda upphandlingar 1 juli–31 december 2023
 • Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd
 • Redovisning av e-förslag beslutade av nämnd samt e-förslag som fått för få röster för att bereddas
 • Yttrande, förändring genom försök från Försöksverksamhetskommittén (SOU 2023:94)
 • Umeåregionens yttrande, Trafikverkets inriktningsunderlag till Nationell transportplan 2026-2037
 • Nya Ostkustbanans yttrande, Trafikverkets inriktningsunderlag till Nationell transportplan 2026-2037
 • Örnsköldsviks kommuns yttrande, Trafikverkets inriktningsunderlag till Nationell transportplan 2026-2037
 • Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i kommunala seniorrådet
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Godkännande av strategi för måltider i förskola och skola

Publicerad: