Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen 5 juni 2023

Information från kommunstyrelsen 5 juni 2023

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 5 juni 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Plusbudget för 2024 till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige den 19 juni ska anta den budget för 2024 som ekonomiutskottet fattade beslut om förra veckan. Det är Örnsköldsviksalliansens budgetförslag med ett plusresultat för 2024 på 50 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår också att den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad, dvs 22,71 procent per skattekrona.

Bland de särskilda åtgärderna finns en ramförstärkning till grundskolan på 19 miljoner kronor samt satsning på mindre enheter och mindre barngrupper inom skola och förskola. Inom välfärdsområdet lyfts särskilt en satsning på kompetensutveckling för medarbetare, chefer och arbetsledare.

Trygghetsarbete både i de offentliga rummen och genom en särskild satsning på räddningstjänstens deltidsverksamhet med 6 miljoner kronor är prioriterat och 3 miljoner kronor extra satsas på förstärkt samhällsplanering för ett växande Örnsköldsvik. Mer verksamhet på entreprenad, satsning på vägunderhåll och reformen ”närskottat” som ska underlätta för mindre företag att utföra uppdrag i sitt närområde är ytterligare exempel på åtgärder som nämns inom samhällsbyggnadsområdet.

Företagens plats i samhället och samhällsutvecklingen är central i Örnsköldsvik och därför blir det en satsning på ytterligare 2 miljoner kronor för utveckling av upphandlingsarbetet. Även servicefrågor som bemötande och e-tjänster för företagen pekas särskilt ut liksom områden för etablering av företag och bostäder.

Bland de prioriterade investeringarna nämns bland annat Björnaskolans utveckling, nya förskolor, LSS gruppboende, vägar, generationsmötesplatser, multisporthall, föremålsmagasin för museet, kulturlokaler i centrum, Skyttisområdet, digitala system och IT-säkerhet.

  • ÖrnsköldsviksAlliansen är nöjd med att i ett ekonomiskt svårt läge kunna lägga en balanserad rambudget med positivt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C)

Kommunstyrelsen tar nästa steg i stadsdelsarbetet

Nu går kommunstyrelsen vidare i planerna för den nya stadsdelen i Örnsköldsvik som tidigare presenterades i en visionsskiss. Området har ett attraktivt läge som sträcker sig från centrala stadskvarter ut längs havsfjärden och omfattar omkring 20 hektar. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för att jobba vidare med ett planprogram som i sin tur utreda förutsättningar för bostäder med möjlighet till olika upplåtelseformer, verksamhetslokaler, samhällsfunktioner, allmänna platser och anknytning till närområdet. Fördjupade utredningar inom bland annat geoteknik, miljö, infrastruktur och exploateringsgrad ingår i planprogrammet. Därefter ska en tidplan kunna tas fram för ett genomförande då området detaljplaneras i etapper.

Ansöker om planbesked i Svedjeholmen

Som ett led i kommunens ambitioner att planlägga mark för fortsatt utveckling av kommunen ansöker nu kommunstyrelsen om planbesked för fastigheten Svedjeholmen 1:3, del av Svedjeholmen 1: 143 och Svedjeholmen 1:12. För att göra en etablering inom handel möjlig och för att skapa ny verksamhetsmark behöver området prövas eftersom nuvarande detaljplan inte omfattar detta.

Ansöker om planbesked för norra verksamhetsområdet

Kommunstyrelsen ansöker om planbesked norr om Örnsköldsviks stad för att möjliggöra verksamhet inom handel, logistik, lättare industri och för en ny väglösning i området. Området sträcker sig från resecentrum norr till Arnäs handelsområdet. Det norra verksamhetsområdet är utpekat i såväl handelsstrategi som fördjupad översiktsplan för utveckling i denna riktning och är en del i kommunens expansiva målsättning enligt utvecklingsprogrammet.

Förlänger markanvisningsavtal

Örnsköldsviks kommun förlänger markanvisningsavtalet för fastigheterna Brösta 14:38 och 14:39 med Jonssonfastigheter AB. Exploatören planerar lokaler för handel och/eller industri och efter försening på grund av osäkerheter kring byggkostnader och räntor har nu projektet kommit vidare. Avtalet förlängs till och med 1 maj 2024.

Avbryter detaljplan för LSS-boende

Arbetet med ny detaljplan för fastigheten Örnsköldsvik 6:1 avbryts. Detaljplanen gällde etableringen av ett LSS-boende, men andra, bättre placeringar har identifierats och några har också bebyggts. Dessutom kräver placeringen en kostsam infartsväg och området angränsar också till en högre prioriterad pågående plan.

Fler verksamhetsområden för vatten på Kusthöjden

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska utöka verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten och nya verksamhetsområden för dagvatten för bostadsområdet Kusthöjden i Örnsköldsvik.

Städning flyttas från undersköterskor

Att lämna över städning i allmänna utrymmen inom särskilt boende från välfärdsförvaltningen till konsult- och serviceförvaltningen är ett led kommunens arbete för att tydliggöra rollen som undersköterska. Detta innebär både en effektivisering inom välfärdsförvaltningen och en mer regelbunden städning än idag. Överlämningen sker succesivt enligt aktuella förutsättningar, och idag har konsult- och serviceförvaltningen tagit över städningen vid Rosenbackens och Lejonbackens särskilda boenden. Kommunstyrelsen anser att Lars Näslunds (M) motion om att anställa eller upphandla städning av omsorgsboenden är besvarad i och med denna beskrivning av läget.

Inget nytt avtal för Fairtrade city

Istället för att förnya avtalet om Fairtrade city med Cesam (Centrumlyftet AB) vill Örnsköldsviks kommun utreda hur kommunen i samverkan med lokala aktörer kan bredda och utveckla arbetet för rättvis och etisk handel och konsumtion inom arbetet med Agenda 2030. Detta ska göras före 2024.

Offentlig konst i allas vardag mål i strategin

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta strategin för den offentliga konsten i Örnsköldsviks kommun. Strategin understryker den offentliga konstens viktiga roll i samhället och som en del i kommunens kultursatsning. Övergripande mål är att alla i Örnsköldsviks kommun ska ha möjlighet att möta offentlig konst i sin vardag. Strategin innehåller uppföljningsbara mål och fastställer hur kommunen ska arbeta för att nå målen.

Föreslår nya taxor för parkering och elbilsladdning

Kommunstyrelsen föreslår höjning av taxorna för parkering respektive elbilsladdning höjs. Förslaget för elbilsladdning i Paradisgaraget är att taxan höjs med två kronor till fyra kronor per kilowattimme och parkeringstaxorna föreslås höjas med 20 procent från och med den första oktober i år. Åtgärden är ett led i att verksamheten ska ligga inom sin ekonomiska ram och parkeringsintäkterna antas öka med omkring 2 miljoner kronor årligen och elbilsladdningen med 81 000 kronor.

Övriga ärenden:
Yttrande över ansvarsutredning för förorenat område

Uppföljning, nationella minoritetsspråk som merit i Örnsköldsviks kommunkoncern

Återrapportering, 2022 års avfallsarbete

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Godkännande av årsredovisning med förvaltningsberättelse 2022, stiftelsen Örnsköldsviks naturskyddsfond.

Redovisning av partistöd

Sammanträdesdagar 2024, kommunstyrelsen och dess utskott

Sammanträdesdagar 2024, kommunfullmäktige

Reviderat reglemente, samverkansavtal och fördelningsnyckel för gemensam överförmyndarnämnd med Umeåregionen.

Revidering, regler för ersättningar till förtroendevalda

Valda ledamöter och ersättare för äldreorganisationerna till kommunala seniorrådet

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Publicerad: