Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 10 januari 2023

Information från kommunstyrelsen den 10 januari 2023

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 10 januari 2023. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Ny målformulering för kommunen

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik föreslår några förändringar i formuleringen av kommunfullmäktiges vision och mål. Utgångspunkterna sammanfattas med ”En plats för fler. En plats i balans. En trygg plats” och visionen uttalar nu tydligt ambitionen om 5 000 fler invånare 2030. Målen för kommunkoncernen för mandatperioden 2023-2026 föreslås bli:
Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet. Sveriges bästa skola och barnomsorg ska finnas i Örnsköldsvik. Alla barn, lärare och övrig personal ska känna sig trygga i skolmiljön.
Företagens framgång är Örnsköldsviks framtid och förutsättning för tillväxt och inflyttning. Näringslivet ska växa och det ska finnas fler attraktiva boendemiljöer i hela kommunen.
Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Varor som köps in ska i huvudsak vara giftfria, återvunna eller av förnybar råvara.

Ökar medfinansieringen för Bygdsam

Örnsköldsviks kommun skriver nytt avtal för Bygdsam och ökar sin medfinansiering till en miljon kronor årligen. Bygdsam är en samverkansplattform som syftar till att främja utveckling i landsbygderna. I Örnsköldsvik finns fyra Bygdsam-föreningar – i Nätradalen, Anundsjö, Gide älvdal och Grundsunda. Kommunens medfinansiering blir 250 000 kronor per förening under perioden 2023-2026.

Statsbidrag för tjänst som minoritetssamordnare

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen inte ska budgetera tjänsten som minoritetssamordnare enligt det medborgarförslag som kommit in kring detta. Kommunen får statsbidrag som ska användas till merkostnader som kommunen får med anledning av de rättigheter medborgare har utifrån minoritetslagen. Tjänsten finansieras i huvudsak av detta statsbidrag.

Föreslår nej till djurkyrkogård

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om en djurkyrkogård till Örnsköldsvik. Kommunen prioriterar att använda marken för andra kommunala behov och det finns heller ingen organisation för att sköta driften av en djurkyrkogård.

Ny idrottsstrategi antagen

Kommunstyrelsen antog idag en idrottsstrategi för Örnsköldsviks kommun och uppmanar övriga nämnder att göra detsamma. Strategins fyra fokusområden är idrott för alla, idrott och utbildning, idrott i förening samt idrottsanläggningar, -lokaler och -miljöer. Den pekar också särskilt ut tre målgrupper, nämligen barn och ungdomar 10-18 år och särskilt flickor, personer med funktionsnedsättning och barn och ungdomar upp till och med 18 år som är ekonomiskt utsatta.

Detaljplan för verksamhetsetablering till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta detaljplanen för del av Örnsköldsvik 6:1. Planområdet ligger mellan den västra delen av Hästmarksvägen och E4. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mindre verksamhets- och/eller handelsetablering.

Renhållningsordning till fullmäktige för beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta renhållningsordningen som ska gälla för perioden 2023-2033. Alla kommuner ska ha en sådan och den gäller den geografiska kommunen. Den innehåller avfallsplan med bland annat kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt kommunens föreskrifter om hantering av avfall.

Kommunala seniorrådet nytt namn

Enligt önskemål från kommunala pensionärsrådet byter nu rådet namn till kommunala seniorrådet. Kommunstyrelsen fattade idag också beslut om instruktioner för rådet som börjar gälla från och med den 1 februari i år. Det består av förtroendevalda från kommunens styrelser och nämnder och representanter från äldreorganisationerna.


Övriga ärenden:
Val av politisk kontaktperson till Klimatkommunerna
Yttrande, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv
Yttrande, Promemoria: ”Tillfällig skattefrihet för förmån av ladd-el på arbetsplatsen”
Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026
Val till kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott 2023-2026
Val till kommunstyrelsens ekonomiutskott 2023-2026
Val till kommunstyrelsen förhandlingsutskott 2023-2026
Val till landsbygdsgruppen 2023-2026
Val till världsarvet Höga Kusten – Kvarkens skärgård 2023-2026
Val till Sveriges EKOkommuner 2023-2026
Val till stiftelsen ITH-insitutionen för tillämpad hydraulik 2023-2026
Val till styrgrupp för Fairtrade City 2023-2026

Publicerad: