Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 29 november 2022

Information från kommunstyrelsen den 29 november 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde i Örnsköldsvik den 29 november 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Flygplatsen behövs i Örnsköldsvik

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att lägga ner flygplatsen och låta Northvolt bygga en batterifabrik på den marken. Näringslivet i Örnsköldsvik och kommunen behöver en fungerande flygplats ur ett sysselsättnings-, attraktivitets- samt samhällsekonomiskt perspektiv.

Generationsmötesplats till Kubbe-Norrflärke

Kommunen ska satsa på en generationsmötesplats i Kubbe-Norrflärke efter ett medborgarförslag, föreslår kommunstyrelsen. Generationsmötesplatsen placeras vid skolan och kan därmed nyttjas av såväl av skolverksamheten som samhället omkring.

Fortsatt dialog för aktivitetslokal på Valhalla

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att skapa en mötesplats eller aktivitetshus i befintlig lokal på Torsvägen i Örnsköldsvik. Istället föreslår kommunstyrelsen att kommunen, Övikshem och de boende ska fortsätta dialogen kring en aktivitetslokal på Valhalla.

Feriearbete även mellan årskurs 3 och 4

Elever i anpassad gymnasieskola ska få möjlighet till feriearbete inom kommunens verksamhet även under sommarlovet mellan årskurs 3 och 4, föreslår kommunstyrelsen efter ett medborgarförslag. Därmed blir möjligheten större till anknytning till arbetslivet. Gymnasiesärskolan byter i januari namn till anpassad gymnasieskola.

Vill utreda logistiklösning

Kommunen ska utreda möjligheten att införa en samlad logistik- och samdistributionslösning och om det i så fall ska genomföras i egen eller upphandlad regi. Förslaget läggs efter en motion från Bruno Byström (C). En sådan utredning kan bland annat identifiera kommunens miljö- och klimatpåverkan i samband med transporter och ska vara färdig under 2023.

Utredning för lokalproducerat

Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Bruno Byström (C) och Henrik Hägglund (C) att kommunen utreder dels hur man inom nuvarande upphandlingsregler kan göra inköp som ger större utfall av lokala produkter i de offentliga köken, dels möjligheten till avtal med lokala producenter för inköp av livsmedel. Senast i maj 2023 ska utredningen vara genomförd.

Bostadsmark vid Höglandssjön pekas ut

Örnsköldsviks kommun är i behov av mer detaljplanelagd och byggbar mark och vill därför ansöka om planbesked för del av Gimåt 1:63 och Högland 55:1. Marken ligger vid Höglandssjöns norra sida och målsättningen är att planlägga den för bostäder.

Nytt avtal med Mittuniversitetet

Örnsköldsviks kommunkoncern tecknar nytt samverkansavtal med Mittuniversitetet för perioden 2023-2026. Avtalets profilområden ligger inom områdena skola och välfärd, innovation, kompetensutveckling, bioekonomi, digitalisering, samspel mellan människa och teknisk utveckling samt attraktiva och välfungerande samhällen. Totalt avsätter kommunkoncernen 750 000 kronor per år.

Ansöker om projekt för innovationsutveckling

Örnsköldsviks kommun medfinansierar EU-projektet Art of Innovation med totalt 700 000 kronor under tre år. Projektet ska utveckla en innovationsarena som ska stärka och utveckla industrinära innovation, kulturell och kreativ innovation, innovation inom besöksnäringen och tjänstebaserad innovation mot en hållbar omställning. Medfinansieringen gäller under förutsättning att projektet även medfinansieras av Region Västernorrland och regionala strukturfonden.

Gör undantag för vissa e-förslag

E-förslag som berör området nationella minoriteter och minoritetsspråk ska undantas från kravet på omröstning och därmed gå direkt till politisk beredning, föreslår kommunstyrelsen. Bedömningen är att det skulle vara svårt för förslag inom detta område att få 50 röster under en period av 90 dagar som annars skulle krävas.

Demokratiutveckling i fokus

Efter den parlamentariska beredningen kring kommunens demokratiarbete, som utsågs i början av 2019, föreslår nu kommunstyrelsen att kommunen ska gå vidare med den strategiska demokratiutvecklingen. I detta arbete är det centralt att arbeta utifrån en helhetssyn där Agenda 2030 är grunden med bland annat folkhälsa, jämställdhet och trygghet som viktiga byggstenar. För att åstadkomma en stark och hållbar demokrati vill kommunen arbeta med att ge förutsättningar för en aktiv och trygg politisk organisation, kompetenta och demokratiskt medvetna medarbetare, aktiva medborgare och ett jämlikt inflytande.

Medfinansierar återuppbyggnaden av bygdelokal

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska medfinansiera återuppbyggnaden av Sörbygdegården i Skulnäs, som brann ned till grunden i februari 2021. Lokalen är en viktig samlingslokal för bygden med bland annat många aktiviteter för barn och unga. Kommunens medfinansiering blir 2,7 miljoner kronor, som motsvarar den medfinansiering på 30 procent från kommunen som krävs för bidrag från Boverket.

Övriga ärenden:

Yttrande, granskning av styrning och uppföljning av investeringar

Yttrande, ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Yttrande, vår demokrati – värd att värna varje dag´

Avveckling av sju donationsstiftelser förvaltade av Örnsköldsviks kommun

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Extern låneram, interna låneramar och borgensramar

Utbetalning av partistöd 2023

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 och kvartal 2 2022

Revidering av regler för ersättning till förtroendevalda 2023-2026

Rodretkoncernen, årsplan 2023-2026

Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott

Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Publicerad: