Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid

Välmående företag är en viktig del i ett framgångsrikt Örnsköldsvik. Satsningen Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid har som övergripande syfte att kommunen skall vara möjliggörare för våra företag. Arbetet skall genomsyras av samverkan och därför följs satsningen upp via Näringslivsrådet.


I nuläget arbetar vi med att uppfylla följande löften:

Innebär att vi vill underlätta positiva beslut rörande tillstånd och tillsynsärenden.

Status augusti
Till och med augusti har 610 av 614 beslut varit positiva som handlat om bygglov, fastighetsbildning, serveringstillstånd, tobakstillstånd, miljö- & hälsoskydd, strandsskyddsdispenser med mera.

Innebär att du som företagare vet ansvarsfördelningen och vilken handläggningstid du kan förvänta dig på ditt ärende.

Status augusti

Bygglov:

 • 58 dagar är den totala kommunala handläggningstiden för bygglov (Från det att alla handlingar är kompletta). Målsättningen är 70 dagar.

Företagslotsen:

 • 100 % utfall när det gäller målsättningen att återkoppla inom 2 dagar.
 • 91% utfall när det gäller att få till ett möte inom 10 dagar (De övriga 9% utfall beror på att de anpassades efter kundens önskemål).
 • 5,5 på 6 gradig skala är Företagslotsens betyg. Målet är 5,0.

Innebär att kommunens funktioner ska finnas tillgängliga direkt och underlätta för investeraren.

Status augusti
Fokus är på företag inom den skogliga bioekonomin. Jobbar med etableringarna av Cinis Fertilizer och Liquid Wind. Löpande kontakter med företagen inom High Coast Innovation Park. En trång sektor är eltillförsel - dialog pågår med Eon & Vattenfall.

Innebär att små företag skall kunna få snabbare betalt av kommunen.

Status augusti
Klart mars 2020.

Innebär att vi ska arbeta för ökad förståelse för varandras verksamheter.

Status
Fokus är på en mer möjliggörande myndighetsutövning i samarbete med Tillväxt & Tillsyn. Nulägesanalys genomförd under våren och workshops utifrån den med tjänstepersoner, kommunstyrelse samt samhällsbyggnadsnämnden. Fokus på personer som arbetar med tillstånd och tillsynsärenden inom bygglov, miljö och markfrågor.

Innebär betalning efter genomfört arbete istället för schablon.

Status augusti
Alkoholtaxan via schablon behålls efter möten med den lokala krögargruppen. Själva taxan ses över 2021.

%%#6a762a%%accent-1%%

Innebär att du som företagare får hjälp med underlag att fatta beslut.

Status augusti
Kraftig ökning av ärenden har skett. Redan nu har totalen för 2020 passerats.

 • 5,5 på 6 gradig skala är Företagslotsens betyg. Målet är 5,0.
 • Ökade marknadsföringsinsatser under tertial 1 via annonser i 7an samt filmer. Det har även skickats vykort om Företagslotsen till nya/nyinflyttade företag (totalt 180 st).
 • Betydligt fler tidiga kundmöten har genomförts på befintliga lotsmöten, 50% fler i jämförelse med 2020. (Funktionen mäts sedan juni 2020).

Innebär att kommunen en gång per mandatperiod ska se över vilka verksamheter som kan prövas för extern konkurrens.

Status augusti
Frågan är i nuläget parkerad genom att samarbetet mellan S och Alliansen spruckit.

Innebär att vi skyndsamt ska kunna erbjuda mark till företag som utvecklar eller etablerar sin verksamhet i Örnsköldsvik.

Status augusti

Detaljplaner för cirka 50 hektar verksamhetsmark har beställts (nov 2020) för de två nya:

 • Norra Handels samt Nibblingsvägen.
 • Revidering Gålnäs.

Undersöker i nuläget ny mark i Gålnäs samt Själevad.

Innebär att vi vill få fler företag att delta i våra upphandlingar.

Status augusti

 • 3 dialogträffar med separata företag har genomförts (positivt gensvar).
 • 2 branschträffar med ventilationsföretag och Åkeribranschen, (positivt gensvar).

  I september genomförs en träff med Värme/Sanitet. Då påbörjas även arbetet med direktupphandlingsplattform, klart kv 4 2021