Länk till startsidan

Kontrollbesök livsmedelsverksamhet

Kommunens miljö- och hälsoenhet genomför regelbundet kontroller för att säkerställa att de livsmedel som produceras, serveras och säljs är säkra.

De flesta kontrollbesök görs oanmälda. Beroende på syftet med kontrollen, granskas exempelvis rengöring, hur maten hanteras och förvaras, lokalens och utrustningens skick samt att menyn stämmer överens med det som faktiskt serveras. Ibland tas även prover på de livsmedel som verksamheten hanterar eller säljer.

Om inga brister uppmärksammats avslutas kontrollbesöket med att ett kontrollkort delas ut. Det redogör för vad som granskats vid besöket samt intygar att verksamheten följer livsmedelslagstiftningens krav inom dessa områden.

Om brister uppmärksammas, delges företaget ett sanktionsbeslut, det vill säga ett föreläggande eller ett förbud. Beslutet redogör för vilka avvikelser från lagstiftningen som uppmärksammades samt en tidsangivelse för när de ska vara åtgärdade. Miljö- och hälsoenheten gör därefter ett uppföljande kontrollbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats. För den uppföljande kontrollen tas det ut en avgift (utöver den årliga avgiften) enligt kommunens timtaxa.

Handlingar är offentliga

Samhällsbyggnadsnämnden är en myndighet. Det innebär att nästan alla handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta, till exempel resultat från en inspektion lämnar kommunen ut informationen om bedömningen inte är att uppgiften ska skyddas av sekretess.