Länk till startsidan

Avgifter och riskklassning livsmedelsverksamhet

Livsmedelskontrollen finansieras av avgifter från företagen. Det betyder att du som företagare betalar för att täcka samhällsbyggnadsförvaltningens kostnad för livsmedelskontroll. Miljö- och hälsoenheten tar ut avgift för: registrering av livsmedelsanläggning, avgift för tillsynsbesök och i fall där extra tillsynsbesök/handläggningstid krävs, avgift för extra offentlig kontroll. Avgiften beräknas utifrån den kommunala timtaxan för livsmedelskontroll som är 1459 kronor för 2024.

Avgift för registrering

När du anmäler en livsmedelsverksamhet till miljö- och hälsoenheten betalar du en engångsavgift för registrering av din livsmedelsanläggning. Avgiften, som ska täcka en timmes arbetstid, är 1459 kronor.

Avgift för tillsynsbesök

Livsmededelskontrollen debiteras i efterhand. Det innebär att en avgift för tillsynsbesöket tas ut efter att kontrollen är utförd. Avgiften består dels av själva platsbesöket, dels av för- och efterarbete i ärendet. Förarbete kan vara inläsning i specifik lagstiftning, granskning av tidigare resultat från kontroller, bokning av bil med mera. Efterarbete kan vara bedömning av resultatet från tillsynsbesöket, dokumentation i ärendehanteringssystem, diskussion med kollegor samt upprättande av kontrollkvitto. Restid debiteras inte.

Riskklassning

Alla livsmedelsföretag riskklassas utifrån en modell framtagen av livsmedelsverket. Modellen avgör hur många kontroller du får under en femårsperiod.

Riskklassningsmodellen är uppbyggd enligt en grundstruktur där verksamheter riskklassas enligt följande uppgifter:

  • huvudsaklig inriktning
  • aktiviteter med kontrollbehov
  • produktgrupper kopplade till särskilda regler
  • verksamhetens omfattning

Vid god efterlevnad av lagstiftningen kan kontrollfrekvensen sänkas, genom så kallad reduktion. Reduktion för innehav av giltigt certifikat för en tredjepartsstandard, som Livsmedelsverket har granskat och tagit upp i en förteckning, kan också sänka kontrollfrekvensen.

Miljö- och hälsoenheten fastställer kontrollfrekvensen i ett beslut som visar den planerade frekvensen under den kommande femårsperioden. Beslutet kan dock förändras om det uppkommer skäl för det.

Sanktionsavgift

Verksamheter som startar utan att först anmäla sig till behörig myndighet får betala en sanktionsavgift. Om du startar en livsmedelsverksamhet, övertar en befintlig eller ombildar ditt bolag utan att registrera dig hos myndigheten, tas en sanktionsavgift ut. Avgiften beräknas utifrån årsomsättning och kan bli allt ifrån 2500 kr till 75000 kr.