Länk till startsidan

Avgifter och riskklassning livsmedelsverksamhet

Livsmedelskontrollen finansieras av avgifter från företagen. Detta innebär att du som företagare betalar för att täcka samhällsbyggnadsförvaltningens kostnad för livsmedelskontroll. Miljö- och hälsoenheten tar ut avgift för: registrering av livsmedelsanläggning, årlig kontrollavgift samt, i fall där extra tillsynsbesök/handläggningstid krävs, avgift för extra offentlig kontroll. Avgiften beräknas utifrån den kommunala timtaxan för livsmedelskontroll som är 1 235 kronor för 2022.

Avgift för registrering

När du anmäler en livsmedelsverksamhet till miljö- och hälsoenheten betalar du en engångsavgift för registrering av din livsmedelsanläggning. Avgiften, som ska täcka en timmes arbetstid, är 1 235 kronor.

Årlig avgift

Din årliga kontrollavgift baseras på hur mycket kontrolltid din verksamhet ska ha, vilket i sin tur beror på vilken riskklass den placeras i. Vilken riskklass en verksamhet hamnar i baseras på tre saker:

  • Typ av verksamhet: hantering av rått kött är mer riskfyllt än till exempel försäljning av förpackade livsmedel.
  • Verksamhetens omfattning: antal serverade portioner/dag eller antalet anställda.
  • Känsliga konsumentgrupper: om din verksamhet riktar sig till exempelvis barn under fem år, äldre eller personer med nedsatt immunsystem

Erfarenhetsklass

Förutom riskklass tilldelas varje verksamhet även en så kallad erfarenhetsklass. Detta innebär att hänsyn tas till de erfarenheter miljö- och hälsoenheten har sedan tidigare kontrollbesök. Verksamheter som arbetar förebyggande med livsmedelshygien och som haft goda resultat vid tidigare kontroller kan få lägre avgift. Verksamheter som däremot haft många uppföljande besök och inte prioriterar hygienfrågor kan få en högre avgift.

Kontrolltidstillägg

Om ett företag utformar presentation (ex. menyer i restauranger) och/eller märker och förpackar livsmedel tillkommer ett så kallat kontrolltidstillägg. Beroende på verksamhetens storlek varierar tidstillägget mellan 0 och 8 timmar.

För att få fram din årliga avgift multiplicerar Miljö- och hälsoenheten kontrolltiden med timavgiften. Du betalar den årliga avgiften från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.

Sanktionsavgift

Verksamheter som startar utan att först anmäla sig till behörig myndighet får betala en sanktionsavgift. Om du startar en livsmedelsverksamhet, övertar en befintlig eller ombildar ditt bolag utan att registrera dig hos myndigheten, tas en sanktionsavgift ut. Avgiften beräknas utifrån årsomsättning och kan bli allt ifrån 2500 kr till 75000 kr.