Länk till startsidan

Regler för gatupratare, skyltar, varuskyltning, fasadflaggor och markiser

Om du vill använda offentlig plats för att sätta ut en gatupratare eller visa upp varor behöver du ha polisens tillstånd. De tillståndet måste du ansöka om innan du tar platsen i anspråk. Du lämnar in din tillståndsansökan till polisen som i sin tur hämtar in ett yttrande från handläggare på kommunen. En bedömning sker i varje enskilt fall innan tillstånd kan beviljas.

Polisen tar ut en avgift för tillståndet. Avgiften betalar du i samband med att du lämnar in ansökan. Utöver det tillkommer en kostnad för kommunens upplåtelse av marken. Den avgiften fastställs av kommunfullmäktige och varierar beroende på vad upplåtelsen avser.

  • gatupratare, skyltar och liknande ska placeras mot butikens fasad och får inte inkräkta på tydliga gångytor, exempelvis gångbanehällarna på Storgatan.
  • tillstånd ges ej om gångbanans kvarvarande bredd understiger 1,50 meter när gatupratare, skyltar, utemöbler, blomkrukor och dylikt är utplacerade.
  • när det gäller mark på annan plats ska samordning ske med respektive fastighetsägare.
  • tillstånd ges ej vid huvudgata och gång- och cykelbana.
  • ”Beachflaggor” tillåts i regel inte på offentlig plats på grund av risken att de tippar och att synskadade kan gå in i dem.
  • marschaller ska placeras i en lykta så att gående inte riskerar att trampa i dem.
  • markiser och flaggor får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter. Skyltar får inte skjuta ut över gångbanan på lägre höjd än 3,0 meter.
  • markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp närmare körbanan än 0,5 meter och inte på en lägre höjd över körbanan än 4,5 meter.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-11 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkligande.