Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

E4 Förbifart Örnsköldsvik

Bra att veta

I dag passerar E4 genom centrala Örnsköldsvik med uppemot 22 000 fordon per dygn. Den nuvarande sträckningen präglas av problem när det gäller både trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Trafikverket ser möjligheter med en ny sträckning för E4 förbi Örnsköldsvik som beräknas minska trafiken genom centrum med 55 procent och innebär att E4 får en förbättrad framkomlighet.

Under 2018 tog Trafikverket beslut om en ny dragning av E4 Örnsköldsvik genom Åsberget, den så kallade Norra korridoren, vilken även förordades av Örnsköldsviks kommun. Sträckningen leder bort mest trafik från centrum och ger bättre trafiksäkerhet, mindre buller och bättre luftkvalitet. Det ger också smidigare trafikplatser norr och söder om tunneln, och ger en bra koppling till det lokala vägnätet. Omdragningen finns ännu inte med på den nationella planen för transportsystemet. I väntan på den nya sträckningen arbetar Örnsköldsviks kommun tillsammans med Trafikverket för att förbättra säkerhet och miljö längs den befintliga E4. Bland annat genomförs gemensamma åtgärder för att tillgänglighetsanpassa hållplatser och övergångsställen i centrala delarna och åtgärder och program för en bättre luftkvalitet.

Trafikverkets förslag till ny nationell plan lämnas till regeringen hösten 2021. Därefter följer remissomgång och regeringens hantering och regeringen väntas ta beslut våren 2022.