Länk till startsidan

Blomlådor som farthinder

Bra att veta

Blomlådor som hinder i gatan uppmärksammar trafikanter på att sänka hastigheten och kan göra upplevelsen trivsammare och tryggare för de som bor och verkar efter gatan. Vill du ställa ut blomlådor efter den gata du bor på behöver du ansöka om tillstånd från trafik- och parkavdelningen. Ansökan för blomlådor ska göras senast 1 juni för utplacering under året eller sommaren och tillstånd ges för ett år i taget.

Lådorna ska placeras så att hastigheten sänks, samtidigt som gatan fortsatt ska vara framkomlig för sopbilar, räddningstjänst och fordon för drift och underhåll.

Kriterier som behöver uppfyllas:

 • Gaturummets bredd och längd inbjuder till höga hastigheter.
 • Körbanan bör vara minst 5 meter bred och ska vara belagd.
 • Många in- och utfarter ligger direkt mot gatan.
 • Gatans siktlinje bör vara minst 100 meter utan avbrott, exempelvis krön, farthinder, vägkorsning eller stopplikt.
 • Blomlådorna ska kunna placeras så att fri sikt uppnås med minst 50 meter före och efter lådorna och inte närmare en gatukorsning än 20 meter.

Tillstånd beviljas inte:

 • På gator med högt trafikflöde - fler än 1000 fordon per dygn (huvudvägnätet).
 • På gator som trafikeras av buss i linjetrafik.
 • På gator där hastigheten är begränsad till 30 km/h.
 • På gata med återvändsgränd eller slingor med i huvudsak boendetrafik (ingen genomfart).
 • På gator som i sin utformning är hastighetssäkrade med farthinder, avsmalningar eller liknande.
 • För portabla farthinder som exempelvis lösa eller fastborrade gummerade gupp.

Närmast berörda grannar på gatan ska ge sitt skriftliga godkännande till utplaceringen och tillståndsinnehavaren (du som ansöker om att ställa ut blomlådor) bygger, planterar och underhåller lådorna.

Blomlådor ska innehålla blommor planterade i jord direkt i lådan och ska skötas så att de är fräscha hela säsongen. De får vara uppställda på gatan under perioden 10 maj till den 5 oktober men får inte ställas ut förrän vinterns sand har sopats upp från gatan.

Tillståndsinnehavaren eller ett ombud ansvarar för att lådorna hålls placerade inom markeringarna i gatan. Den som kör på eller skadar en låda ansvarar för de skador som uppstår.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.